בכור

בכור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11956 מקורות עבור בכור. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קכד

 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קכד (יט) כל הבכור אשר יולד בבקרך, מגיד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור תם בעל מום מנין תלמוד לומר כל הבכור. מכלל שנאמר לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך מלמד שהבכור אסור בגזה ובעבודה אין לי אלא בכור תם בעל מום מנין תלמוד לומר כל הבכור. אשר יולד, פרט ליוצא דופן. בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' אלהיך, מלמד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור מנין לרבות שאר כל הקדשים תלמוד לומר כל הבכור. מכלל שנאמר לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך מלמד שהבכור אסור בגזה ועבודה

132

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריז

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריז (יז) כי את הבכור בן השנואה יכיר, יכירנו לאחרים מלמד שנאמן אדם לומר זה בני בכור רבי יהודה אומר כשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן. לתת לו פי שנים, פי שנים בו או פי שנים בכל הנכסים הרי אתה דן הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים בו אף כשנוחל עם חמשה פי שנים באחד מהם או כלך לדרך זו הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד

133

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנג

 אומר אדם מעמיד ספינתו בחלקו של יוסף אין צריך חוץ ממנה כלום. ורצון שוכני סנה, שעשה רצון מי שנגלה על משה בסנה. תבואתה לראש יוסף, הוא בא בראש למצרים, והוא יבוא בראש לעתיד לבוא. ולקדקד נזיר אחיו, למי שריחקוהו אחיו ועשאוהו נזיר. (יז) בכור שורו הדר לו, מלמד שניתן לו הוד למשה והדר ליהושע שאילו ניתן הוד ליהושע לא היה העולם יכול לעמוד בו: וקרני ראם קרניו, שור כחו קשה אבל אין קרניו נאות ראם קרניו נאות אבל אין כחו קשה ניתן ליהושע כחו של שור וקרנו של ראם. בהם עמים ינגח, וכי כל העמים כיבש יהושע והלא לא כבש

134

מדרש תנאים לדברים פרק יב

 האוכל ממנו חוץ לחומה עובר בלא תעשה תודה ושלמים שחייבין עליהן משום פיגול ונותר וטמא אינו דין שהיא האוכל מהן חוץ לחומה עובר בלא תעשה הא לא בא הכת' ללמדך אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים שעובר בלא תעשה: ובכורות זה הבכור וכי מה בא הכת' ללמדינו אם לאוכל בכור חוץ לחומה קל וחומ' ממעשר אם לפני זריקת דמים קל וחומ' מתודה ושלמים מה תודה ושלמים שמותרין לזרים האוכל מהן לפני זריקת דמים עובר בלא תעשה בכור שאסור לזרים האוכל ממנו לפני זריקת דמים אינו דין שיהא עובר בלא תעשה הא לא בא הכת' ללמדך אלא לזר שאכל בשר

135

מדרש תנאים לדברים פרק יג

 רוח חיים ובין דבר שאין בו רוח חיים הכל בשריפה ת"ל ואת בהמתה לפי חרב בהמה היתה בכלל ויצאת ללמד מה בהמה מיוחדת שיש בה רוח חיים ואינה נידונת אלא בסייף אף כל דבר שיש בו רוח חיים לא יהא נדון אלא בסייף: [ואת בהמתה ולא בהמת הקדש] (ואפילו) [אבל] בכור ומעשר שבתוכה היו בעלי מומין הרי הן בכלל בהמתה ונהרגין:פסוק יז(יז). ואת כל שללה תקבץ לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה: ואת כל שללה תקבץ למה נאמר לפי שהוא אומר ושרפת באש את העיר ואת כל שללה שומע אני בין שלל שדרכו לקבץ ובין שלל שאין דרכו לקבץ

136

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 יהא חובה עליו להביא לבית הבחירה ת"ל מעשר דגנך ובכרת ממקום שאתה מביא מעשר דגן אתה מביא בכורות מחוצה לארץ שאין אתה מביא מעשר דגן אין אתה מביא בכורות: או מה מעשר אינו נוהג אלא בארץ אף כך הבכור לא ינהוג אלא בארץ ת"ל (שמות יג ב) קדש לי כל בכור בין בארץ בין בחוצה לארץ: חזקיה בן אטיטס העלה בכורות מבבל ולא קיבלו ממנו אע"פ שהיה אדם של צורה שלא יקבע הדבר חובה: ד"א מעשר דג' וב' מקיש אכילת בכור לאכילת מעשר שני מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר שני לא יהא נאכל אלא בפני הבית:

137

מדרש תנאים לדברים פרק טו

 כיצד מתקיימין שני כתובין הללו בזמן שאתם עושין רצון המקום אביונים באחרים וכשאין אתם עושין רצון המקום אביונים בכם: ד"א כי לא יחדל אביון מק' הא' ברית כרתי עם אברהם שאצער את בניו בעולם הזה כדי שיבואו זכאין לעולם הבא שנ' (ישע' מח י) הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך ולא בכור עוני: על כן אנכי מצ' לאמר עצה טובה אני נותן לך לטובתך: פתח תפתח את ידך הוי זהיר שלא תמנע רחמים שכדרך שאתה מונע רחמים כך מונעין ממך רחמים: לאחיך לענייך לאביונך למה נאמרו כולן הראוי ליתן לו פת נותנין לו פת עיסה נותנין לו עיסה מעה כסף נותנין

138

מדרש תנאים לדברים פרק כא

 לו מי שהולדות שלו יצאו אלו שאין ולדות שלו: ר' ישמעאל אומר בדרך ארץ הכת' מדבר שאם יהיה לו שתי נשים סופו להיות אוהב אחת ושונא אחת: וילדו לו להוציא את מי שהוא ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון: וילדו לו פרט ליוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור הראשון לפי שלא נולד והשני שהרי קדמו אחר: בנים הבנים בתורה הזאת ולא הבנות לפי שמצינו שהבנות נכנסות לנחלה תחת האחים לחלוק בשוה יכול תהא בכורה נוהגת בהם ת"ל בנים: והיה הבן לא טומטום ואנדרגינס: הבכור הבכור לא הספק (כגון שתי נשים שילדו במחבואה אחת ונתערבו מתחילה ולא הוכרו

139

מדרש תנאים לדברים פרק כה

 אומר כן או אינו מדבר אלא באחים מן האם הרי אתה דן נאמר כן אחים ונאמר להלן (ברא' מב לב) אחים מה להלן באחים מן האב הכת' מדבר אף כן באחים מן האב הכת' מדבר: ר' יצחק אומ' אינו צריך והלא כבר נאמר והיה הבכור אשר תלד וכי מה שתלד בכור הוא אלא מופנה להקיש אדין מגזירה שוה נאמר כאן בכור ונאמר להלן (כא טו) בכור מה בכור שנ' להלן באחים מן האב הכת' מדבר אף בכור שנ' כאן באחים מן האב הכת' מדבר: כי ישבו אח' יח' שהיתה להן ישיבה בעולם כאחד פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו: יחדו

140

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 אלעזר אומ' אדם מעמיד ספינתו בתוך ארצו של יוסף ואינה חסירה חוצה לה כלום: ורצון שכני סנה שעשה רצון מי שנגלה על משה בסנה: תבו' לראש יוסף הבא בראש עכשו בא בראש לעתיד לבוא: ולקדקד נז' אח' למי שריחקו אתו אחיו ועשו אותו נזיר:פסוק יז(יז). בכור שורו הדר לו ניתן הוד למשה והדר ליהושע שאלו ניתן הוד ליהושע לא היה העולם יכול לעמוד בו: וקרני ראם קר' הרימן הזה נאה בקרניו אבל אין בו כוח: השור כחו יפה אבל אינו נאה בקרניו ניתן ליהושע כחו של שור וזיויו של רימן: בהם עמים ינגח וכי כל העמים כיבש יהושע

1234567891011121314151617181920