ביתר

ביתר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4803 מקורות עבור ביתר. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אברבנאל שמואל ב פרק יב

 עונשין ויסורין, והמגרה הוא הנקרא בלעז שיר"א, וחריצי הברזל, הם כלים גדולים שבהם דשין התבואה, ומגזרות הברזל, הם אשר יחתכו בהם האבנים, ואמר כל זה להודיע שהמיתם באכזריות רב, כדי שכל שאר האומות ישמעו ויראו. ומהם העביר במלבן, כלומר ששרפם במקום ששורפים הלבנים, וכן היה עושה לכל בני עמון אשר ביתר הערים שלכד דוד גם כן, ועם זה שב דוד והעם אל ירושלים בשמחה ובששון, כמו שכתוב (זכריה ט' ט') גילי מאד בת ציון הריעי ירושלם והנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא וגומר:

72

אברבנאל מלכים א הקדמה

 בבנין בית שני, וכן עשו רבים מהיהודים שהיו בעמון ומואב ובארצות היונים, וגם כל גלות ספרד לא רצו לעלות לבית שני. ואחרי שנבנה בית שני ועמד ארבע מאות ועשרים שנה, עלה איספסיאנו"ס קיסר וטיטו"ס בנו והחריבו ירושלם ושרפו בית ה' והגלו את ישראל לרומי. ולפי שהרבה מהעם התקבצו בעיר הגדולה ביתר אחרי חרבן הבית וישבו שמה חמשים ושתים שנה, והיה העם ההוא רב ועצום מאד, עלה עליהם הקיסר אדרי"אנוס הרשע והחריב את העיר והגלה את ישראל משם ושלח את העם לאספמי"ה היא ספרד. ועם אלה השלשה גליות נשלם מספר העשרה גליות שזכרו חז"ל בסדר עולם (שם). וכן טרגינו"ס הקיסר הארבעה

73

אברבנאל מלכים א פרק י

 ששאר המלכים בימים ההם לא היו באים על שלחנם כי אם הצריך למאכלם לא יותר מזה, והיו אנשים רבים אוכלים עם המלך בשלחן אחד יחד, כדרך שעושים הישמעאלים גם היום שהם ועבדיהם אוכלים בכלי אחד על שלחן אחד, אבל שלמה לא היה כן, כי נתעלה שלחנו על כל שלחנות המלכים ביתר שאת ויתר עז בדברים רשומים. ראשונה בכמות ואיכות המאכל שהיה בא על שלחנו, וכמו שנאמר בפרשה השנית (סי' ד' כ"ב) ויהי לחם שלמה ליום א' ל' כור סולת וששי' כור קמח עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים, הנה הודיע כמות המאכל

74

אברבנאל ישעיהו פרק ה

 ונופת צופים ונעשו בלשוננו הקדוש בשלמות גדול מה שלא נעשה כמוהו בלשון אחר, הן אמת שלא מצאנו דבר מזה המין מהשיר בדברי הנביאים, וגם לא מחכמי התלמוד, כי היתה לדעתי התחלתו בגלות בין חכמי ישראל אשר היו בארצות הישמעאלים שלמדו ממעשיהם במלאכת השיר הזה ויעשו גם המה בחכמה בלשוננו הקדוש ביתר שאת ויתר עז ממה שהיו עושים הישמעאלים עצמן בלשונם, וגם בחכמי אדום בלשון הלטי"ן ובלשון לועז גוי גוי בלשונו נמצאו גם כן מאלו השירים השקולים, אבל לא באותו שלמות שנעשו בלשון הקדש בארץ הישמעאלים, ואחר כך נעתק הענין אל חכמי אומתנו אשר היו בפררווינצי"א וקטאלוני"א וארא"גון, וידברו באלהים ובכל

75

אברבנאל ישעיהו פרק מב

 אסבול שבריותי יעבדו עוד את הפסילים, וכאלו הורה במאמר הגדול הזה שיהיה מלך המשיח מכוון להשלים את העולם השפל ולהביא את בני האדם כולם לעבודת הש"י והכרת אלוקו', לפי שעד עתה רוב העולם טועים באמונותיהם הכוזבות וכאלו הם נבראים לבטלה, לכן אמר שמי שברא שמים וארץ וצאצאי הארץ ומכללם הבדיל ביתר שאת ומעלה המין האנושי, ומכללו בחר באומת ישראל ונתן עליה רוחו, הוא אלקינו לא יחפוץ שיהיו עוד בריותיו לבטל', ולכן יביא מלך המשיח כדי להאיר להם ולהנחותם במעגל צדק ולהוציא את ישראל מן הגלות באופן שלא יקראו לו עוד אלקים כי אם השם, ועל זה אמר אני ה' הוא

76

אברבנאל ירמיהו פרק ב

 מעלת התשובה שקבלנו שאין דבר עומד לפניה ודברי יחזקאל מקיימים מעלתה האמנם כפי חלוקי הכפרה שהיה דורש רבי ישמעאל (יומא פו, א) ראוי ומתקבל הוא דעת הרד"ק שאם עשו ישראל שבאותו הדור תשובה היו נושעים מהאויב ולא היו הולכים בגלות, אבל היו מקבלים עונש עונותיהם אם בדבר או ברעב או ביתר הצרות בהיותם על ארצם כי יש עונו' שלא די בתשובה לבדה לכפר עליהם אלא עם ייסורין הממרקין או עם המות, ושעל אפשרות הצלת העם מהגלות באמצעות התשובה אמר כבסי מרעה לבך למען תושעי (לקמן ד, יד), ועל שאר העונשים ממרקים העונות נאמר כאן כי אם תכבסי וגומר, אבל לדעתי

77

אברבנאל ירמיהו פרק כה

 יוצאת מגוי אל גוי וסערה גדולה מירכתי ארץ והוא מה שתורה ותעשה המערכה השמימיית, ואמנם מה שתעשה ההשגחה הוא שתוסיף ברעה ההיא אצל עמו לפשעם וזהו (לג) והיו חללי ה' ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא יספדו ולא יקברו וגומר כי זה על ישראל נאמר ובהם נתקיים לא ביתר הגוים שכבש נבוכדנצר, (לד) ולכן היה עצת הנביא לעמו הלילו הרועים שהם מלכי יהודה ושריו וכהני ה' וצעקו והתפלשו אדירי הצאן שהם הסנהדרין שופטים ושוטרים שבעם שמלאו ימיכם קצת מכם לטבוח והם המתים, וקצת מכם בגלות וזהו ותפוצותיהם ונפלתם ככלי חמדה רוצה לומר לא תהיה המפלה שלכם כמפלת אדם

78

אברבנאל יחזקאל הקדמה

 האלה הרבה יחזקאל הנביא הביאור וההתוודעות יותר מזולתו מהנביאים כולם, ומלבד אלה עוד ניבא על נקמת אדום, ושתשוב הנבואה והשכינה בישראל כימי קדם, ושלא ישובו עוד לגלות, ושימול השם את לבבם, ושיקבלו האומות אמונת הש"י, אבל ניבא בעקרים האלה באותו אופן שניבאו בהם ישעיהו ושאר הנביאים לא פחות מהם ולא ביתר שאת ומעלה עליהם.עוד תשוב תראה שניבא יחזקאל וייעד ייעודים אחרים שלא ראה ולא ייעד בהם שום אחד מהנביאים והם בנין בית המקדש והרחבתו וגודלו וחלקיו שעריו וחלוניו ומעלותיו שפיו ואיליו ואולמיו תאיו ולשכותיו ושאר הדברים שראה בבנין הבית העתיד, וכן ראה התרחבות ירושלם בבנינו ומגרשיו ושיהיה לכל השבטים

79

אברבנאל יחזקאל פרק ה

 ושאר השרים אשר אתו שלחו יהודים רבים אל מלכיות ספרד ולשאר הארצות להתחבר עם הגולה אשר כבר היתה שמה מגלות בית ראשון והוא אומרו והשלכת אותם אל תוך האש כי האש בכאן הוא רמז לגלות, ולפי שאלו ואלו הגולים בגלותם נשרפו כמה פעמים כי אש אוכלת הוא ומזה יצא חרבן ביתר וההריגה שנעשתה שמה והחרבן שנעשה באלכסנדריא שלא היה כמוהו לרוע ובשאר המדינות מה עשו, לכן אמר כאן ושרפת אותם באש ממנו תצא אש אל כל בית ישראל, ולפי זה כללה הנבואה הזאת לא לבד חרבן בית ראשון אלא ג"כ חרבן בית שני.(ה) ואחרי שצוה לנביא במשל השער ביאר

80

אברבנאל הושע פרק ה

 חגור חרב חדשה לא שיקרא החרב בשם חדשה, ולדעת יונתן ענינו שחדש בחדש תמיד יאכלם האויב, ולמה נניח הדרך הישרה ללכת בנתיבות עקלקלות הלא ידענו שכל צרות ישראל וחרבנם היו בחדש אב וביום ט' באב גזרת המרגלים בט' באב, חרבן בית ראשון בט' באב חרבן בית שני בט' באב חרבן ביתר בט' באב חרב טורנוספוס את ההיכל בט' באב חרבן כנסיות אלכסנדריא שהיתה יותר גדולה מביתר בט' באב וכמה משאר החרבנות והשמדות היו באותו היום, ומה אוסיף עוד לדבר והנה זה השמד האחרון אשר כלנו ואשר דמה לנו מגרוש גלות ירושלם אשר בספרד גזרו מלכיה ושריה לשלשה חדשים ויום האחרון

1234567891011121314151617181920