ביתר

ביתר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4803 מקורות עבור ביתר. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

כלי יקר בראשית פרשת ויחי פרק מח

 כך ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, למה לא עשה זה קודם שבירכם. אולי לפי שיוסף חשב שהשמאל חשוב מן הימין, לפי שהלב מקור השכל מונח ביד שמאל והכבד מקור הנפש המתאוה שבימין, וחשב יוסף לפי שמנשה הבכור על כן רוצה לברכו בברכות שכליות ליתן לו המדע והחכמה ביתר שאת, ואת אפרים רצה לברך בברכות גשמיות, ואחר שבירך ברכה אחת לשניהם אז ראה יוסף שלא זו הדרך ולא נתכוון אביו לזה, ואולי טעה בין בכור לפשוט, או לא ידע מי עומד מימין ומי לשמאל, על כן וירע בעיניו ויאמר לא כן אבי:ויש מקשים, וכי לא ראה שאביו

182

כלי יקר שמות פרשת יתרו פרק יח

 אלהים ישפוט, כי הקב"ה נצב להיות שופט את שופטי ישראל על העוול הנעשה בקרבם, זה שאמר בקרב אלהים דהיינו הדיינים אותם ישפוט לדבר עמהם משפטים. ואמר עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה, כנגד העדר היראה כי בזמן שאין הדיין ירא אלהים וגס רוח אז הוא נושא פני הרשע ביתר שאת כדי שיכבדו וינשאו גם הרשע, מצד רום לבבו של הדיין המבקש התנשאות. שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו, הורה שלא היו עשירים והיו לוקחין שוחד על כן לעולם לא יצא שום דל ויתום צדיק בריבו כי לא היה לו מה ליתן לדיין לשחדו. אחר כך אמר פלטו דל

183

כלי יקר שמות פרשת יתרו פרק כ

 ה' כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם. אמר כי טוב לכם לקבל הדברות מתוך הראייה והשמיעה כאחד כי מכל אחד בפני עצמו יצא תכלית מיוחד, כי על השמיעה נתן טעם לבעבור נסות אתכם בא האלהים, ונסות לשון הרמת דגל נס כי רצה ה' להגביה אתכם ביתר שאת על כל העמים על כן הוא רוצה שתשמעו בקולו כי לא נשמע כזה בשום אומה שתוכל להתפאר בזה ששמעו קול אלהים וחיו כמו שנאמר (דברים ה כג) כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. ומכאן ראיה בריאה וטובה ששמיעת קול אלהים

184

כלי יקר שמות פרשת תצוה - כי תשא פרק ל

 בעצם היום ההוא נעשה האדם נקי כמלאכי השרת מן החטא, והנשמה תחזור לטהרתה כימי עולם וכשנים קדמוניות, והמשכיל ישמע ויוסיף לקח:פרשת כי תשא (יא) וידבר ה' וגו' כי תשא את ראש בני ישראל. בכל מקום הזכיר נשיאת ראש אצל המספר, לפי שעל ידי המספר ישראל מנושאים ביתר שאת על כל האומות כי כל מספר מורה על המעלה הפרטית שיש לכל איש ואיש כי כל דבר שאינו חשוב כמו הקש והתבן אין לו מספר, אבל ישראל נמשלו לחיטין שנאמר (שיר השירים ז ג) בטנך ערימת חטים, כי כל ערימה בפני עצמה דבר חשוב שבעל השדה מונה אותה לומר כך וכך

185

כלי יקר ויקרא פרשת שמיני פרק ט

 ידכם. ואף על פי שיום זה מילואים לחנוכת המזבח מכל מקום מה ענין חינוך אהרן ובניו לחנוכת המזבח. ואולי לפי שרצה לומר כי בעצם היום ההוא נראה ה' אליהם ולא בימים הקודמים על כן הוצרך ליתן טעם מה יום מיומים לפי שהיה יום זה שמיני דבר זה גרם לו קדושה ביתר שאת, כי כל מספר שבע חול ומספר שמיני קודש כדעת המדרש (ילקוט שמות רמז רמא) האומר שכל קילוסו של משה היה באז, ומאז באתי לדבר בשמך, אז ישיר משה וכו', כי אז היינו א' רוכב על ז' והוא להשליט את ה' יתברך על כל שבעה כוכבי לכת ועל כל

186

כלי יקר במדבר פרשת במדבר פרק א

 כך נתתי לכם תלוי ראש וכו', ומה ענין זה לכאן אלא כדי שיהיה הזיווג דומה בדומה כביכול:(ב) שאו את ראש וגו'. אף על פי שרש"י פירש שהוא לשון קבלת חשבון (שמות ל יב) מכל מקום הזכירו בלשון שאו, כי תשא, נשא, כי מצד המספר ינטלם וינשאם ביתר שאת על כל העמים אשר אין להם מספר פרטי כמו הקש הזה שאין דרך בעל הגורן ליתן לו מנין, כך אין לאומות השגחה פרטית כי אם כללית לקיום המין כשאר בהמות וחיתו ארץ אבל כל איש מישראל מושגח בפרטות ואפילו אחד מהם חשוב כאומה שלימה כמו שנאמר (שם יט כא) ונפל ממנו

187

כלי יקר במדבר פרשת נשא פרק ד

 פרשת נשא (כב) נשא את ראש בני גרשון. היה לו למנות תחילה את בני גרשון הבכור. ומה שרצו לתקן זה במדרש הרבתי (במדבר רבה ו א) לומר שלפי שנמסר משא הארון אל קהת על כן מנאו תחילה לכבוד הארון, היא גופא קשיא למה לא מסר משא הארון אל הבכור לכבדו ביתר שאת ועוז התורה אשר לה משפט הבכורה:והקרוב אלי לומר בזה שרצה הקב"ה להראות שכבוד חכמים ינחלו כדי ללמד דעת את העם שיכבדו את לומדי התורה ולקרוא לקדוש ה' מכובד לקדשו בכל דבר שבקדושה, כדרך שמנה את קהת תחילה בעבור משא דבר ה' אשר אתו. ואילו היה נותן הארון

188

כלי יקר במדבר פרשת שלח פרק יג

 הולך רכיל המפליג כל דבר להגיד יותר ממה שראה, לכך נאמר וירגלו אותה כי רגל לשון רכיל כמו שפירש רש"י על פסוק לא תלך רכיל (ויקרא יט טז):גם יתכן לפרש מה שהקב"ה אמר ויתורו כי באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות על ידי כמה מעלות טובות כפולות שיש לה ביתר שאת על כל שאר הארץ. וכן מביא בילקוט בפרשה זו (רמז תשמג) על ארץ ישראל פסוק וראש עפרות תבל (משלי ח כו) והמה עשו בהיפך זה לומר שהיא פחותה מכל הארצות כי ארץ אוכלת יושביה היא, והורידוה ממדריגת הראש אל מדריגת הרגל, לכך נאמר וירגלו אותה שעשו אותה למדרס

189

כלי יקר דברים פרשת עקב פרק ח

 ה' (תהלים ד ז), כאילו הושם לבבך על נס גבוה והושיבו בפתח עינים שהכל צופות בו, כך רצה לדעת את אשר בלבבך לכל גויי הארץ כי לדעת מלשון למען דעת כל עמי הארץ ורצה להודיעם בין התשמור מצוותיו או לא, כי ממה נפשך אם תשמור מצוותיו ויתן ה' לך הצלחה ביתר שאת על כל העמים יהיה להם מקום ללון ולומר למה לא עשה כן לכל גוי ישמעאל ועשו יוצאי ירך אברהם, ישיב להם הקב"ה כי מי גוי אשר יעמוד בנסיון כמוהם כי הלכו אחרי ה' בארץ לא זרועה, וכן להיפך אם חס ושלום יהיו חוטאים וישלח ה' בהם את המארה

190

כלי יקר דברים פרשת ראה פרק יב

 לא זו רבים שיש לחוש בהם שרצונם להבדל מעדת ישראל אלא אפילו יחיד שאין בו חששה זו מכל מקום לא יקריב בבמה. והבאתם שמה וגו', מה שלא אמר מבחר נדריכם ללמד שיביא מן המובחר לפי שהוא קל וחומר משילה, ועוד שאפילו הבאה כל דהו גורמת לאדם הצלחה במקום קדוש זה ביתר שאת. ואמר ואכלתם שם לפני ה' שאפילו האכילה הגופנית לפני ה' היא שם וקל וחומר השמחה שהיא בנפש, ואמר אתם ובתיכם כי מסתמא בירושלים קנו להם שלמים וכן רבים בתים חשובים ובזה כלל כל בני ביתו:ואחר כך אמר ועברתם את הירדן וגו', והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם

1234567891011121314151617181920