ביתר

ביתר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4803 מקורות עבור ביתר. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אלשיך משלי פרק כד

 יפתוך אחר שהורגלו לעשות עוד גם במה שאינו חנם, ואם יעשה לך רעך רעה בהרבותך עסק עם בני אדם, תקנה שנאה ונקימה ונטירה לומר כאשר עשה לי כן אעשה לו כו', אך עתה באשר למדתיך תהיה מובטח שאל תהי עד וכו', ואל תאמר כאשר וכו' וההיקש ביתר החטאים המתרגשים מעשות עסק עם אנשים:או יאמר, אל תהי עד וכו' במה שאמרו קצת מפרשים, על שלא נאמר ופתית או ונתפתית, שהיא מלה מורכבת מפתה ונפתה, ופירשו על העד שמפתה את הדיין והדיין נפתה, ואחשוב יהיה ענין ה"א של והפתית כה"א השאלה, כמו הלקרא לך באו האנשים, הלדרוש אותי אתם באים,

132

אלשיך משלי פרק כה

 הדבר, וזה ק"ו שאין עליו תשובה, אם הארץ אשר אתה עומד עליה לא תדע איכה תעמוד, מה תעשה בגאון הסודות הרמים והנשאים מפלאות תמים דעים, על כן טוב לגבר יסמוך על התורה ועל הקבלה, שהוא יתברך תולה ארץ על בלימה, והוא יתברך בחכמה יסד ארץ בל תמוט עולם ועד וההיקש ביתר הדברים. ומה שיבצר בלב החכמים מזמה לחקור דבר, לא מקוטן ערך נפשם כי הלא רבה היא מאד, אך הוא מפאת עכירות החומר עד יופשט איש מעכירותו, וזהו (ד) הגו סיגים מכסף הוא החומר והחלאה, כי אז ויצא לצורף הוא היוצר יתברך כלי שתעלה הנפש אליו יתברך, אז תהיה כלי

133

אלשיך משלי פרק כז

 נראה בעינינו כי נאמנים המה בשליחותם, ששלחם ה' על הצדיק להגן על הדור ולהרבות להיטיב, והוא כאשר מצאנו ראינו ברבינו הקדוש ע"ה, שכאשר נתבשר רבי חייא עליו השלום שנתרפא רבו מחליו, בכה ויאמר ווי לכו עוברות של ארץ ישראל, שכל ימי חליו לא הפילה אשה ולא היתה עצירת גשמים, וההיקש ביתר צדיקים סובלי יסורי אהבה שתגלה ותראה תועלת הדור, כי הלא חלים הוא ישא ומכאובם הוא סבלם, וזה אמר הנה נאמנים פצעי אוהב, שהלא נראה כי נאמנים לשולחם הם פצעים של אוהב, כי יתגלה הצלחת שליחותם ותועלתם כי נאמנים המה להשכיל להיטיב, ואם כן אפוא, מזה תדע כי ונעתרות וכבדות

134

אלשיך משלי פרק ל

 כלומר והיה לי אני שלמה ללמוד ממנו, ולהדבק בנשים מבנות ישראל המה ולא בנכריות, כי הן הנה היו אשר הטו את לבבי, וא"כ אפוא גם הטענה השלישית לאמר, כי לא היה פחד יסמוך חכם זולתי על רוח מבינתו כמוני כי אני רב שכלי, היה לי אילן גדול ליתלות בו משא"כ ביתר אנשים, כי הלא גם שלא אמנע מיראת הטיית הלב, הלא מהראוי הייתי פורש לפחות למען אוליד בן ממלא מקומי כמוני, בל יקרני כגדול העולם שמלא מקומו תלמידו יהושע ולא בנו, אך אמור מעתה כי אין חכמה ואין תבונה לנגד המתחכם יותר על מצותו יתברך:ואל יעלה על רוחך ואל

135

אלשיך איוב פרק ד

 ה) כי עתה בהיות עתידה לבא עליך צרת עצמך כבר, ותלא על צרות ראשונות, תגע עדיך בגופך אחרי כן ותבהל:(ו) הלא יראתך כסלתך כו'. יראת ה' שהיתה בך שהיא היתה כסלתך בל תבואך רעה, היה ראוי תהיה עתה הצדקות ההוא תקותך להרפא מתחלואיך, ותום דרכיך מלקוץ ביתר ייסוריך, כי אל תתיאש מן הרחמים:(ז) כי זכר נא מי הוא נקי אבד לגמרי, ואיפה ישרים נכחדו בהחלט, וגם שרעתך רבה קרובה להכחדה, מה שאומר מי הוא נקי אבד, הוא, (ח) כאשר ראיתי חורשי און:(ט) שמנשמת אלוק יאבדו לגמרי, ומרוח אפו יכלו לצמיתות, משא"כ אתה, כי עוד לך תקנה:או

136

אלשיך איוב פרק ט

 מצרים, וישימני כמטרה לחץ, ויגרה את השטן בי לבל יטפל בבניו, כי הלא וימי בראותם מה שהכני השטן עד גדר מצוי הנפש כמדובר, ממשל החבית שבורה מלאה יין קלו מני רץ, בראותם כי קרבה מיתתי לבא כהרף עין, קלו ובאו כדרך כל צדיק גדול בעת סילוקו, ולא קרבו לאטם כאשר ביתר הצדיקים, כי לא תפול עליהם פתאם:אך אחרי בואם ברחו והלכו, והטעם הוא, כי לא ראו טובה, והוא, כי במות הצדיקים ירח ימים קודם, מכינים טובו ומקומו בג"ע ונפשו הולכת שם בכל לילה, כמבואר בארוכה בזוהר פרשת ויחי, וכן בהגיע עת הפקודה מראים לנפטר טרם צאת נפשו מגופו, טובת

137

אלשיך איוב פרק יג

 הזה, שהכיתם מכה רבה בל יתנועעו, ומי יתן ולא היה הצער מופלג החרשתי, אך ותשמור כל ארחותי, כי כל כך היה שברון הגוף עד גדר שהיתה הנפש על דרך נס בקרבו כמאמרם ז"ל ממשל החבית, שהוצרך הוא ית' לגזור על השטן שרק את נפשו ישמור בל תצא מגופו בפיו או ביתר נקבים, וזהו ותשמור כל ארחותי, שהם כל נקבי החומר פן אצא מהם, והוא מאמרם ז"ל על פסוק נפלאותיך אלינו כו', נוד מלא רוח אם יהיה נקב בו כמלא חודה של מחט כל רוחו יוצאה ממנו, ואדם כולו נקבים נקבים ואין רוחו יוצאת ממנו, על כן כולם יקראו ארחות לצאת

138

אלשיך שיר השירים פרק ו

 אין צריך לומר שלא היו כתרצה קטני הכשרון, כי אם אדרבא הם - הרהיבוני, שכביכול הגדילוני כמה דאת אמר (יחזקאל לח כג) והתגדלתי והתקדשתי, שעל יד המקדש שם שמים בשלמים ההם שם שמים מתגדל, וזהו שהם הרהיבוני, כלומר כי לא דברתי דין רק על יתר העם:ומה שלא געלה נפשי ביתר העם, או לפחות ברשעים שבכל דור ודור, כי אם אדרבא הנני חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, הנה הטעם הוא כי הנה יש [שלשה] סוגים. יש צדיקים גמורים, ויש רשעים גמורים גאים ורעים וחטאים פריצי הדורות, ויש בינוניים המון עם הארץ מחוסרי תורה ועל כן יחסר מהם שלימות:והנה על

139

אלשיך רות פרק ג

 עם בועז כי קרוב לה האיש ולא ישיב את פניה:אמנם אומר כי מרוב חכמה ורוח אלהים בקרבה עשתה זאת, והוא כי הן אמת כי לו היתה נפש גיורת זולתה תחת נפש רות, לא היתה ראויה לינשא לשר וגדול בישראל ראש הסנהדרין כבועז, אך רות אחת היתה ואין כמוה ביתר גיורות, והוא כי היא היתה אשר לו יעדה הוא יתברך להוציא ממנה כתר מלכות בית דוד, מאז שכבה בת לוט בנעוריה את אביה במערה לשם שמים בחשבה לקיים העולם, כי העולה על רוחה כי איש אין בארץ זולת אביה להחיות זרע על פני כל הארץ, ומה גם למאמרם ז"ל (בראשית

140

אלשיך איכה פרק א

 שם השכינה ואמר שהמלך עצמו בוכה:עוד אפשר כיוון באומרו מלך בשר ודם אבל, כלומר אל תאמרו לי מדיני אבילות, כי אם אשר כבר הוא אבל נוהג דיני אבילות מה דרכו לעשות נוסף על האבלות לחמם ההרגש, הוי אומר זה בכי. שאם לא יבכה לא יעבור כבלתי קורע וכיוצא ביתר הדינים, אך הוא הוראת מירור ביותר. והביא ראיה מפסוק ויקרא ה' אלהים צבאות וכו' ולא הביא מפסוק ודמוע תדמע וכו' (ירמיה יג יז) שהוא אמירה על מה שיעשה, רק מפסוק זה שהוא מספר שכבר עשה. ומה שלומד מכאן כי הוא יתברך בכה ולא שקרא למלאכים שיבכו ויעשו מספד, יהיה, כי

1234567891011121314151617181920