ביתר

ביתר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4803 מקורות עבור ביתר. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

אלשיך ויקרא פרשת בהר פרק כה

 תחשב, כי שורשי נפשותיכם שם המה בארץ העליונה שלעומתה אשר קדושת העליונה מרחפת עליה תמיד, נמצא כאילו עיקר מציאותם שם הוא. ועל כן בכל מקום אשר יזכיר הליכה אל הארץ אומר לשון ביאה, מה שאין כן לחוץ לארץ כד"א (בראשית כח י) וילך חרנה, כלומר באים אל עיקרכם כי בהיותכם ביתר מקומות אתם חוץ מרשותכם ועצמיכם. וכמאמרנו על פסוק (בראשית יב א) לך לך מארצך כו', לומר הליכה זו היא לך כלומר לעצמך כי שורשך בארץ ישראל, ובחוץ לארץ אתה רחוק משורשך:וזה יאמר פה כי תבאו אל הארץ, כי אתם כמתחברים אל שורשיכם, הנשמות שבכם עם שורשיכם שבארץ העליונה.

102

אלשיך במדבר פרשת נשא פרק ז

 רבה יג טו). וידוע, כי נתנאל גדול בתורה מכולם, אך לא יבצר, שגם בכל השבט חכמה רבה מאד. על כן אמר שתי הבחינות, הקריב נתנאל וכו' שהוא מפאת עצמו, וגם להיותו נשיא יששכר. כי שנים הנה, עם שהוא גבר באחיו. כי על כן נאמר נשיא סמוך כלאחר יד:אך ביתר השבטים שבהם הבחינה השלישית, שכל מעלת הנשיא אינה רק מפאת שנתמנה נשיא. על כן טרם הזכיר שמו מזכיר נשיאותו על השבט, כי הוא ראשית אונו. ואמר ביום השלישי נשיא לבני זבולון, ואחר כך מזכיר שמו, כי נשיאות שבטו הוא העיקר:ועל כן, ביששכר אחר אומרו שני דברים, אחד מה שמפאת

103

אלשיך במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

 יד). ג. בשנותו את טעמו לפני אבימלך (תהלים לד א). ד. שאנן מואב וכו' עמד טעמו בו וריחו לא נמר (ירמיה מח יא). ויהיה מעין מאמרנו בפסוק זה. והוא, כי אחר אומרו שטו וכו' והיה טעמו כטעם לשד השמן, כמו שפירשנו, שהיה שטות מה שהיו מבשלים ואופים. וזהו מה שמתפרש ביתר הפסוקים. לומר, כי ענין פסוק והיה טעמו, הוא, כי אל יעלה על רוחך שעל ידי מה שבשלו בפרור היה טעמו כטעם לשד השמן. כי אם וישנו את טעמו ויתהולל בידיו, כלומר אחר שוישנו את טעמו שהיה משתנה לכל טעם שירצו, ואם כן ויתהולל בידיו, כי הוללות היה עושה המבשל

104

אלשיך במדבר פרשת שלח פרק יג

 שינוי בשמות המרגלים משמותם האמתיים, וזה בנין אב לכולם. על כן אמר שנית, אלה שמות האנשים כלומר שמותם העיקריים, ולא נשתנו לידרש. רק ששמותם מאז, נכונו אל פעולתם זאת. ושמא תאמר אם כן איך מצינו שינוי ביהושע. לזה אמר, כי נהפוך הוא, כי שמו העיקרי הוא הושע, אלא שמה שנקרא ביתר מקומות יהושע, הוא כי ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ועל העתיד נקרא יהושע בכל מקום. ועל כן לא נאמר שקראו יהושע מיד כשהזכירו למעלה, רק פה, מהטעם הנזכר:וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם את הארץ מה הוא

105

אלשיך במדבר פרשת חקת פרק כ

 אלשיך במדבר פרשת חקת פרק כויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן. (א - ב):ראוי לשים לב. א. למה הודיענו שבאו בחדש הראשון, מה שלא עשה כן ביתר חניות להזכיר הזמן. ב. הזכירו שני שמות המדבר ההוא, אחר ששני השמות אחד הם. כי מדבר צין היא קדש. ג. אומרו כל העדה, שהוא מיותר. וכן אומרו ותקבר שם, הוא לבלי צורך. כי ודאי ששם תקבר כיון שמתה שם. ועוד אומרו ולא היה מים לעדה, כי אומרו לעדה הוא מיותר. ד. אומרו

106

אלשיך דברים פרשת ואתחנן פרק ה

 על רוחכם שיש שתי רשויות, פועל דין ופועל רחמים, כי הלא אנכי, כלומר האחד הדובר בך, נקרא ה' שהוא רחמים, ונקרא אלהיך שהוא תואר דין, אנכי הכל כי אין שניות חלילה. והראיה היא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי שם ראית דין ורחמים כאחד. מכה בכורי מצרים, ומציל בכורי ישראל. וההיקש ביתר המכות, שכל אחד היתה (בא) [בה] רוגז למצריים ורחמים לישראל כאחד. ומה גם במה שהוא עיקר היציאת מצרים שהוא קריעת ים סוף, כי אז על הים הכירו גם התינוקות את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו ז"ל (שמות רבה כג ט) שהיו אומרים זה אלי שהיה מניק אותנו דבש וחלב

107

אלשיך דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 תאמרו, הנה סוף סוף אם לה' אנחנו, כי חלקי ה' אמרה נפשנו, הלא טוב טוב היה לחלק אלוה ממעל לישאר למעלה בהיכלי מלכו של עולם, ולא לשלחה פה בקרב איש חרש מחרשי אדמה בסכנת איבוד על ידי הבחירה. ועוד, שאם כל כך החשיבנו יתברך כי לו אנחנו חלק ממנו, יגעל ביתר האומות. לזה אמר, על האחד להיות לו לעם סגולה, שהוא כי רצה יתברך לצרף את ישראל כצרוף את הכסף, עוד יהיו כסגולת מלכים שיהא כסף וזהב מזוקק מכל סיג, וזה יהיה לנפש כהתם גלגוליה ושלמות תיקוניה על ידי מעשים הטובים. כי אז תעלה על גדר הקרא סגולה. מה שאין

108

אלשיך דברים פרשת עקב פרק י

 ישראל. וידוע מאמרנו אשר השמיענו ברבים, כי תחת מה חיבב הוא יתברך השלום בינינו עד אין קץ ושנא תכלית שנאה את המחלוקת עד שעליו נחרב בית שני, הלא הוא, כי נפשות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד, אשר שם ימצאו כל בחינותיו יתברך, יש בחינת חסד ובחינת דין ובחינת רחמים וההיקש ביתר בחינות, ועל כן בהתאחד נפשות עם בני ישראל למטה יתאחדו שרשיהן למעלה, ויהיה ייחוד עליון בכל שמותיו יתברך שם מדת החסד ושם מדת הדין ושם מדת הרחמים אשר זה סבת קיום העולמות, וההפך בהיות פירוד למטה כנודע ליודעי חן. אמר, הנה עתה יש ייחוד ביניכם כי ועתה ישראל כלומר

109

אלשיך דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

 מטר ארצכם על שדות כלכם כאחד, עם כל זה אין הצלחת המטר בשדות ראובן כאשר בשדות שמעון רק לאיש כמעשהו. כי פלס מאזני משפט לה' לשקול בחינות כל פניית מעשה כל איש ואיש, זה עבד את ה' בשמחה ובטוב לבב מחברו, וזה היה פנוי וזה היה לו עסק ובטלו, וההיקש ביתר בחינות כמפורש אצלינו על פסוק (שמות כג כה) ועבדתם את ה' כו', באופן שאלף יעשו יחד מצוה אחת ואין קבלת שכר זה כשל זה. וזהו אומרו ואספת דגנך לשון יחיד, כי לא תאסוף רק מה שהוא חלקך שלך מן השמים אם מעט ואם הרבה, וזה אמר דגנך לומר מה

110

אלשיך דברים פרשת ראה - שופטים פרק טז

 טוב היה לבלתי שנות מהזמן אשר נעשה לנו הטובה. והיוצא מזה הלא היה, כי כאשר בזמן מועד צאתנו ממצרים בארבעה עשר לחדש האביב עשינו פסח איש בביתו ובחומותיו ויאכלוהו באותו הלילה, כן נעשה שנה ושנה. וכן כאשר אז לא אכלו מצה רק ביום הראשון גם כן אנחנו, ועל דרך זה ביתר דברים. על כן בא ואמר לא כן הוא כי אם מה שתשמור לבלתי שנות הוא את חדש האביב, כי לא נעשה הזכרון רק לחודש ההוא למועד צאתנו ממצרים. אך לענין הקרבן לא כן, כי אם ועשית פסח לה' אלהיך, כלומר, קרבן לה', ולכן לא יהיה רק במזבחו יתברך:

1234567891011121314151617181920