בית שמואל סימן כג

בית שמואל סימן כג

  

א אסור להוצי' ש"ז. כתב ח"מ בשם ספר החסידים אם מתירא שאל יכשל בא"א או בנדה ח"ו טוב לו להוצי' זרע לבטלה רק יתענה מ' יום בימי הקיץ או ישב בקור בימי החורף לפ"ז מ"ש בזוהר וכאן דעון מוציא ש"ז חמיר מכל עבירות לאו דוק':
ב ולא ישא קטנה. לדעת הרב רמ"א שכתב בסעיף ה' בשם תוס' דמותר לשמש עם קטנה ולא כתב דפליגי צ"ל הא דלא ישא קטנה היינו ביטול פו"ר ולאו משום הוצאות זרע לבטלה מ"ה אם נשא קטנה מותר לשמש עמה ולא כב"ח דכתב דפליגי וע' סי' א' מ"ש:
ג בנדוי הוא יושב. משמע אפילו אם לא נדוהו מ"מ הוא בנדוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.