בית מועד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

בית מועד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ז
[ז] כבר ביארנו וכו'. עי' בספרי הקטן בית ישחק במה שתמהתי על הרב פני משה בח"א סימן כ"ו שכתב דכל דעיקרו אינו רוצה אלא התנאי וכדי לזרזי גרמיה נוטל עליו נזירות שהוא המעשה אם קיים התנאי מתבטל המעשה אף בלתי משפטי התנאים שזה היפך סוגיא קידושין ושבועות יעו"ש וכעת נדפס חדש ממש ס' שמחת יו"ט להרב המופלא כמהרי"ט אלגאזי נר"ו וראיתי שם בדף י"ז שהקשה קושיא הלזו מסוגיא דשבועות הרב כמהר"ם הלוי נר"ו, והרב המחבר בדף כ"ג ע"א השיב לו דלק"מ דההיא דשבועות שאני דקי"ל דצריך שיוציא בשפתיו דאפילו גמר בלבו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.