בית מועד הלכות ביאת המקדש פרק ג

בית מועד הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ז
[ז] מעזרת ישראל אפילו מחוסר כפורים וכו'. עיין מ"ש בזה עט"ר אדוני אבי הרא"ש נר"ו הובא בספרי בית ישחק שהקשה לרבינו כאן ובפ"ז מהלכות בית הבחירה הי"ח שלא הזכיר חיוב כרת למחוסר כפורים יעו"ש וכעת ראינו להמל"מ בפרקין הי"ט בתוך הלשון שעמד בזה יעו"ש ומ"ש עוד שם למרן בהלכות בית הבחירה דציין מתני' דכלים ודתני עלה בתוספתא שחייבין על זדונה כרת דנראה שהבין בדעת רבינו דמ"ש וטמא וכו' קאי למחוסר כפורים יעו"ש כעת ראינו דליתא דכונתו הוא לציין דבמתניתין קאמר חייבין עליה חטאת והיינו לטמא שנכנס שם ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.