בית מועד הלכות אבל פרק י

בית מועד הלכות אבל פרק י

  

הלכה ד
[ד] ושמיני של חג וכו' הרי כ"א יום. עיין להרא"ש שתמה למה לא יבטל שמיני של חג גזירת ל' ותירץ מפני שלא נהג דין שלשים ברגל והקשה עליו הלח"מ ממה שאמרו גבי בעיא דקברו ברגל דאמרו דקא נהגא מצות ל' ברגל ופי' הרמב"ן במלחמות דאהני טעמא דאבלות ללבוש כלים מגוהצים וכן לבא ממדינת הים וכו' וא"כ איך כתב הרא"ש שלא נהג דין אבלות ברגל ותירץ דפליג הרא"ש בזה עם הרמב"ן כמ"ש הטור אבל מ"מ קשה על הרמב"ן איך יתורץ קושית הרא"ש ע"כ תורף דבריו יעו"ש והנה הרב לא ראה ספר תורת האדם להרמב"ן דמבואר שם בענין שבתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.