בית ישחק הלכות חגיגה פרק א

בית ישחק הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] עיין מ"ש בס' יצחק ירנן לעטרת ראשי רבי ומורי בדף קכ"ו ע"ב [הל' אבל פ"ג ה"י] במה שהקשתי על תירוץ הרב שער המלך ז"ל שתירץ לקושית הרב מל"מ ז"ל [כאן] ע"פ דברי רש"י יעו"ש דהלשון ההוא כתוב בטעות מריש שיטה י"ג וכצ"ל בשיטה י"ג הכונה פשוטה לרש"י ז"ל דמפרש דנהי דתבת זבחים שוללת עופות ומנחות מ"מ אפשר דזבחים דנקט הכא קרא לאו דוקא דכמו דרישא דההוא קרא דכתיב איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה דאיירי בשהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות כמ"ש בר"פ השוחט והמעלה ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.