בית ישחק הלכות זכיה ומתנה פרק ג

בית ישחק הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחברו וכו' או נתן לו וכו'. מהר"י קולון בשרש צ"ד דקדק מדברי רבינו אלו דנקט גבי חוב מחילה דגבי חוב דוקא מהני לשון מחילה אבל בפקדון שהוא בעין לא מהני אלא לשון נתינה וכן הכריח מסוגייא דפ"ק דקידושין יעו"ש באורך.
ולענ"ד מלבד דאין ראייתו מההיא דפ"ק דקידושין מכרעת כמ"ש עליו הרב בני אהרן בביאורו על הטור חו"מ סי' רמ"א, עוד בה דאף לפי דעתו דס"ל דכיון דאמרינן דגופו קנוי חשוב כממון בעין דלא מהני יש לדחות דשאני התם דהאדם מוחזק בעבדו. ומה שכתב לזה משם התוס' דהעבד חשיב מוחזק בעצמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.