בית ישחק הלכות גירושין פרק יב

בית ישחק הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה כו'. עיין להרב המגיד ז"ל מ"ש משם הרמ"ך על דברי רבינו אלו יעו"ש יש לדקדק בדברי הרמ"ך ז"ל איך תמה כאן על רבינו כי היכי דאמרינן בנשבתי וטהורה אני וכו' כנראה דפשוט לו דהתם איירי בתוך כדי דיבור הרי רבינו בנשבתי ג"כ בפי"ח מהלכות איסורי ביאה לא חילק בין תוך כדי דיבור לאחר כדי דיבור ולפי דבריו הו"ל להשיגו שם ואפשר לומר דהשגתו היא ג"כ שם במכ"ש כמובן והשיגו כאן לומר דאף דיש כאן סברה דאף לאחר כדי דיבור נאמנת דליתא מאחר שהיא בת בוקתא וסברא הלזו לחלק בין אשת איש הייתי לנשבתי היא סב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.