בית ישחק הלכות גזלה ואבדה פרק יא

בית ישחק הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יז
[יז] ההולך בדרך הטוב וכו' מחזיר את האבדה אע"פ שאינה לפי כבודו. וכן פסק בפי"ג מהל' רוצח לענין פריקה וטעינה יעו"ש אמנם הרא"ש ז"ל כתב בפ' אלו מציאות דכיון דהתורה פטר את הזקן איסור הוא לגבי דידיה לזלזל לכבוד התורה במקום שאינו חייב וכו' יעו"ש וכן פסק הטור ז"ל בסי' רס"ג ורע"ב:
וראיתי להרדב"ז ח"א סי' קי"ט שכתב על מ"ש בפ' שבועת העדות האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וזילא ביה מילתא וכו' לא ליזיל וז"ל ויש מי שלמד מכאן מדקאמר לא ליזיל שאפי' אם רצה לילך אין לו לילך אע"ג דאיכא פסידא וכו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.