בית ישחק הלכות ברכות פרק ה

בית ישחק הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים וכו' וספק יש בדבר וכו'. הכי איתא בפ' מי שמתו אבל הרשב"א שם בחידושיו כתב דקי"ל כרבא דס"ל דחייבות מדאורייתא דהוא רביה דרבינא יעו"ש וכתב עליו הרב מרכבת המשנה דליתא דמאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי ואפי' נגד רבם יעו"ש ודבריו תמוהים דמאחר דהוא מחלוקת בין הגאונים אם הוא אף נגד רבם או לא וכמ"ש מרן הכנסת הגדולה בכללי הש"ס אות ס"א א"כ מה מקום יש לתמוה מאחר די"ל דהרשב"א יסבור דכנגד רבם לא אמרינן הלכתא כבתראי ומה גם לפי מ"ש הכנה"ג שם שכן י"ל מדברי הרשב"א שהביא מהרי"ק ז"ל יעו"ש ועיין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.