בית ישחק הלכות ביכורים פרק ג

בית ישחק הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה ג
[ג] כהן וכו' לוקה שנאמר לא תוכל וכו'. עיין מ"ש מרן ומ"ש עליו הלח"מ בפ"ק דבכורות הי"ו יעו"ש ודבריו אינם מובנים ודברי מרן ברורים דכיון דאין מזהירין מן הדין וכמו שהקשו בש"ס א"כ האזהרה למלקות היינו מקרא דלא תוכל וכו' ומ"ש בש"ס דהו"ל למימר לא תוכל לאכלם הוא כדי למילף מיניה אזהרה אחריתי שהוא מה שפסק בסמוך אם אכלן הכהן קודם הנחה בעזרה וכן פסק בשאר הלאוין המפורשין בהך קרא לבכור כמ"ש שם בהל' בכורות וכן בקרבנות תודה ושלמים וחטאת ואשם ועולה וכמ"ש בפ' י"א מהל' מעשה הקרבנות וכמו דדריש ר"ש ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.