בית ישחק הלכות ביאת המקדש פרק ג

בית ישחק הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ז
[ז] מעט"ר אדוני אבי רבי ומורי נר"ו. כתוב אצלי בחי' מכות דף ח' ע"ב גמ' טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים ע"כ הנה בסנהדרין דף פ"ג ע"ב איתא מחוסר כפרה מנא לן א"ר הונא דאמר קרא וכפר עליה הכהן וטהרה מכלל שהיא טמאה ועיי"ש בתוס' דאצטריכו שניהם והרמב"ם כתב וז"ל מעזרת וכו' אפילו מחוסר כפורים לא יכנס שנאמר וכפר עליה מכלל שעדיין לא גמרה טהרתה ולא הזכיר חיוב כרת ובפ"ז [מהל' בית הבחירה] הי"ח כתב עזרת ישראל וכו' שנכנס לשם חייב כרת נראה דלא קאי למחוסר כפורים שנכנס דאי קאי עליה הו"ל למימר ואם נכנס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.