בית ישחק הלכות איסורי מזבח פרק ו

בית ישחק הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ח
[ח] וכן העצים והלבונה וכו'. עיין מש"כ הלח"מ והמל"מ ובאמת דפשט דברי רבינו נראה שהוא מעלה דרבנן דכתב וכן וקאי אדלעיל וא"כ א"א לומר כמ"ש הלח"מ שהוא מעלה מדאורייתא דזה שייך שפיר לומר בש"ס אבל לדברי רבינו דכתב וכן ליכא למימר הכי וכדכתיבנא.
ולכן הנראה לענ"ד לומר דודאי כאן מעלה דרבנן הוא דקאמר וכפשט דברי רבינו וכדכתיבנא הגם דס"ל לרבינו דדרשת דוהבשר לרבות עצים ולבונה הוא מדאורייתא כמו שנראה בש"ס בכמה דוכתי וכמ"ש התוס' וכמו שנראה מדבריו בפי"ח מהל' פסולי המוקדשים וכאן רבינו דין מחוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.