בית ישחק הלכות אבל פרק יא

בית ישחק הלכות אבל פרק יא

  

הלכה ז
[ז] שבעת ימי החתנות וכו' משלים ימי השמחה ואח"כ נוהג ימי אבלות. רבינו סתם דבריו ולא חילק בין בעל ללא בעל ומשמע דלעולם נוהג ימי המשתה תחילה אף אם לא בעל. אמנם הט"ז ריש סי' שמ"ב הסכים לדינא בעובדא דמתה אמה של כלה דנוהג ימי האבלות תחילה, ורבינו כתב דאף באביו ואמו דנוהג המשתה תחילה. וצ"ל לדעת הט"ז דרבינו איירי דוקא כשבעל ואף דסתם רבינו דבריו ס"ל להט"ז דסתמו כפירושו מכח ראיותיו שהביא הט"ז ועיין להרב בית דוד בחלק יו"ד סי' קס"ה ודוק.
ושוב ראיתי דדין זה דהט"ז מבואר בפוסקי הלכות קמא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.