בית יוסף להבה מועדים ראש השנה

בית יוסף להבה מועדים ראש השנה

  

מה שחנני ה' ביום הקדוש והנורא ריש שתא תר"ב לפ"ק, לפני תקיעת שופר
במדרש (ויקרא רבה כט, א) בחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. הה"ד לעולם ה' דברך נצב בשמים. בספר החינוך (מצוה שיא) כתב: שורש מצוה זו מה שציוה ה' אותנו לעשות מועד ביום הדין הנורא, לפי שהיה מחסדי האל ב"ה על ברואיו לפקוד אותם ולראות מעשיהם בכל שנה יום אחד, כדי שלא יתרבו עוונות כ"כ ויהיה מקום לכפרה והוא רב חסד מטה כלפי חסד, ואם לא יפקדם עד זמן רב יתרבו כ"כ עד שיתחייבו כליה חו"ש, נמצא שיום נכבד זה הוא קיומו של עולם וראו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.