בית יוסף יורה דעה סימן רל

בית יוסף יורה דעה סימן רל

  

כתב רב אלפס אנן השתא אי עבדינן קרוב לדרב אסי עבדינן וכו' עד סוף הסימן. הכל בפסקי הרא"ש פרק ארבעה נדרים (פ"ג סי' א - ב): והר"ן כתב שם (כב: ד"ה אמר רבא) נזקקין לאלהי ישראל ואפילו נקט חפצא בידיה ואע"ג דאמר גאון מאן דאשתבע בספר תורה או בעשרת הדברות אין לו הפרה עולמית ליתא למילתיה כלל הדין הוא דינא דגמרא דאפילו לשבועות נזקקין ופותחין בחרטה ואין צריך לומר לנדרים אבל רבינו האי גאון החמיר בנדרים שלא לפתוח בחרטה ואמר דאנן השתא אי עבדינן קרוב לדרב אסי עבדינן דאמר אין חכם מתיר אלא כעין ארבעה נדרים כל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.