בית יוסף אורח חיים סימן מ

בית יוסף אורח חיים סימן מ

  

פרטי רמזי דינים המחודשים המבוארים בזה הסימן
[ה] אם מותר להניח תפלין במטה כנגד צדו:

א אסור לתלות תפילין בין ברצועה בין בבתים וכו'. בפרק מי שמתו (ברכות כד.) אמר רבי חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו לו חייו לא קשיא הא ברצועה הא בקציצה ואי בעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור וכי תלה רבי בכיסתא תלה ופסקו הרי"ף (ברכות טו.) והרא"ש (שם פ"ג סי' לח) והרמב"ם (תפילין פ"ד ה"ט) כשינויא בתרא:

ב בית שיש בו תפילין אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.