בית הלוי שמות פרשת בשלח פרק יז

בית הלוי שמות פרשת בשלח פרק יז

  

(ח) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. הך ברפידים דכתיב לכאורה מיותר הוא דכבר כתיב מקודם שהיו ישראל אז ברפידים. וע"כ דרשו חז"ל במסכת בכורות (דף ה') ברפידים כיון שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבא עמלק דרשו דהפסוק בא להודיע הסיבה ששלט בהם משום דהיו ברפידים דהיינו שרפו ידיהם מן התורה. עוד אמרו חז"ל במדרש רבה (כו ב) שאמרו היש ה' בקרבנו מיד ויבא עמלק, דרשו כן מסמיכות הפסוקים ועכ"פ למדנו דמשום הני שני חטאים בא עליהם. ובזה יבואר היטב המדרש באסתר (רבה ח ד) על פסוק ותקרא אסתר להתך כו' לדעת מה זה ועל מה ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.