בית אל הלכות בית הבחירה פרק ז

בית אל הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה טו
[טו] מה שתמה המשנה למלך דלא הזכיר הרמב"ם דין בעל קרי עיין פרק ג' מהל' ביאת המקדש מה שכתב שם ומה שכתבתי שם עיי"ש.

הלכה כ
[כ] במל"מ ויש עוד מחלוקת בין הראשונים אם הני מעלות הן מן התורה עיין ביומא דף מ"ד ע"ב דפשטא דשמעתא דמעלות דרבנן הן ועיין בהשגת הראב"ד הלכה ט"ז דנראה דהבין מדכתב הרמב"ם בהלכה י"ז ואיסור זה מדבריהן משמע דס"ל דמ"ש בהלכה ט"ז החיל מקודש הוא מדאורייתא וע"ז השיג דגם זה מדבריהן ומרן הכ"מ לא ביאר כוונתו ודו"ק ועי' במסכת כלים פ"א משנה ט' ברע"ב שהביא דעת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.