בית אל הלכות ביאת המקדש פרק ב

בית אל הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ה
[ה] עיין השגת הראב"ד ועיין לקמן הלכה ו' מה שהשיג הראב"ד כיון דהוא חייב להתאבל עליו למה אינו יוצא ודאי יוצא ומטמא בעל כרחו עיי"ש והיינו לשיטתו כאן דס"ל דכהן הדיוט פטור כשיצא בשעת עבודה לכן פסק שפיר שיצא בעל כרחך ויטמא לו כיון שחייב להתאבל ולהטמא לו אבל רבינו לשיטתו כאן שחייב מיתה אם יצא בשעת עבודה וזה ברור. ועיין מ"ש הכ"מ כאן בשם הרמב"ן בהשגותיו בספר המצות ועיין לעיל פרק א' הלכה ה' בכ"מ ודו"ק היטב.

הלכה יא
[יא] עיין כ"מ שנתן טעם לדברי רבנו שפסק אם הקריבו נרצה דכי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.