בית אל הלכות איסורי מזבח פרק ו

בית אל הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ב
[ב] וכן עצי המערכה לא יהיו אלא מובחרים וכו' ועצי סתירה פסולין לעולם. במנחות דף צ"ב ומה שפסק הרמב"ם כר' אלעזר בן שמוע ולא כת"ק כתב הלח"מ משום דבתוספתא משמע דסברה (ותרתי) [דחדתי] בעינן עיי"ש ואין זה מספיק לפסוק כיחידאי והאמת הוא משום דרבא עביד עובדא כוותיה בזבחים דף קט"ז ע"ב עיי"ש בעובדא דאימיה דשבור מלכא שדרה קורבנא לרבא עיי"ש ודו"ק.

הלכה ד
[ד - ה] הסולת והיין ונסכים ועופות והעצים (בכלי) [וכלי] שרת שנטמאו אין פודין אותן שנאמר והעמיד והעריך כל שישנו בהעמדה נערך וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.