בית אל הלכות איסורי מזבח פרק ד

בית אל הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ט
[ט] נשא אחת מחייבי לאוין כל שיתן לה מחמת בעילה הרי זה אתנן. עיין כ"מ ולענ"ד נראה דהרמב"ם פירש הא דאמרינן מאי איריא אלמנה דנקט ומשני אצטריך ס"ד אמינא הואיל ובנין אב הוא לא ליתסר קמ"ל ועיין פירש"י ותוס' שהקשו על פירש רש"י לכן פירש הרמב"ם דהכי קאמר דסלקא אדעתא כיון דילפינן בנין אב זונה ישראלית מזונת כותית אימא דדוקא דבא עליה דרך זנות דומיא דכותית דלאו בת קידושין היא אבל אלמנה לכהן גדול דתפסי קידושין והוא בא לשם קידושין ונשאה אימא דלא להוי אתנן קמ"ל דהוי אתנן והיינו כדעת הרמב"ם שכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.