בית אבי גדר הלכות ביאת המקדש פרק ג

בית אבי גדר הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה יח
[יח] הרמב"ם ז"ל בהלכות ביאת המקדש פ"ג הלכה י"ח, פסק וכן טמא שהכניס ידו למקדש מכין אותו מכת מרדות.
(והראב"ד) השיג ע"ז, וז"ל א"א שמעתין דזבחים קשיא עליה, דעולא אמר ר"ל טמא שהכניס ידו למקדש לוקה, ואמרינן התם עשה שיש בו כרת הוא, ואי משום שמעתא דמסכת יומא, אדרבה מהתם משמע דאפילו בטבילות מעלות אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה דהא בעי טבילה לכהנות. (והכסף משנה) כ' סובר רבינו ברפ"ג דזבחים (דף ל"ב) אומר עולא אמר ר"ל, טמא שהכניס ידו לפנים לוקה כו' דביאה במקצת שמה ביאה לענין מלקות אבל לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.