ביצה

ביצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13996 מקורות עבור ביצה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביצה פרק א

 משנה מסכת ביצה פרק אמשנה א[*] ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזית:משנה ב[*] השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה שאפר כירה מוכן הוא:משנה ג[*] בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון ובית הלל מתירין בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יום ובית

2

משנה מסכת ביצה פרק ב

 

3

משנה מסכת ביצה פרק ג

 

4

משנה מסכת ביצה פרק ד

 

5

משנה מסכת ביצה פרק ה

 לא יביאו לו ואם ערב הוא פירותיו כמוהו:משנה ז[*] מי שזמן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זיכה להם מנותיהם מערב יום טוב אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות אלו הן בייתות הלנות בעיר מדבריות הלנות באפר:סליק מסכת ביצה

6

משנה מסכת בכורות פרק ו

 אף לא את המתאימות:משנה ה[*] נפגם הזובן או עריה של נקבה במוקדשים נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן הפרק או שהיה ראש הזנב מפציל עצם או שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע:משנה ו[*] אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שני ביצים אין לו אלא כיס אחד אין לו אלא ביצה אחת רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש שם ביצה סופה לצאת מעשה שמיעך ולא יצאת ונשחט ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי:משנה ז[*] בעל

7

משנה מסכת בכורות פרק ז

 לספוג:משנה ה[*] שפתו העליונה עודפת על התחתונה והתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום ושניטלו שניו פסול מפני מראית העין דדיו שוכבים כשל אשה כרסו צבה טבורו יוצא נכפה אפילו אחת לימים רוח קצרית באה עליו המאושכן ובעל גבר אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת זהו מרוח אשך האמור בתורה רבי ישמעאל אומר כל שנמרחו אשכיו רבי עקיבא אומר כל שרוח באשכיו רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר כל שמראיו חשוכים:משנה ו[*] המקיש בקרסוליו ובארכבותיו ובעל פיקה והעיקל איזהו עיקל כל שמקיף פרסותיו ואין ארכבותיו נושקות זו לזו פיקה יוצאה מגודלו עקבו יוצא לאחוריו פרסתו רחבה

8

משנה מסכת חולין פרק יב

 טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין:משנה ג[*] היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר (דברים כ"ב) קן קן מכל מקום היו שם אפרוחין מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר (שם /דברים כ"ב/) והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחין בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות ומה הביצים צריכין לאמן אף האפרוחים צריכין לאמן יצאו מפריחין שלחה וחזרה

9

משנה מסכת טבול יום פרק ג

 ליאחז בעלה אוחז אותו בעלה ובקלח אוחזין אותו בקלח:משנה ב[*] ירק של תרומה וביצה טרופה נתונה על גביו ונגע טבול יום בביצה לא פסל אלא הקלח שכנגדו ר' יוסי אומר כל הסדר העליון אם היה כמין כובע אינה חבור:משנה ג[*] חוט של ביצה שקרם על דפנות של לפס ונגע בו טבול יום מן השפה ולפנים חבור מן השפה ולחוץ אינו חבור ר' יוסי אומר חוט וכל שנקלף עמו וכן בקטניות שקרמו על שפתה של קדרה:משנה ד[*] עסה שנדמעה או שנתחמצה בשאור של תרומה אינה נפסלת בטבול יום רבי יוסי ור"ש פוסלין עסה שהוכשרה במשקה ונילושה במי פירות

10

משנה מסכת טהרות פרק א

 השוחט בהמה טמאה לנכרי והיא מפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה ריבה לטמא טומאת אוכלין ממה שריבה לטמא טומאת נבלות:משנה ה[*] האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין זה עם זה לטמא כקל שבשניהן כיצד כחצי ביצה אוכל ראשון וכחצי ביצה אוכל שני שבללן זה בזה שני כחצי ביצה אוכל שני וכחצי ביצה אוכל שלישי שבללן זה בזה שלישי כביצה אוכל ראשון וכביצה אוכל שני שבללן זה בזה ראשון חלקן זה שני וזה שני נפל זה לעצמו וזה לעצמו על ככר של תרומה פסלוהו נפלו שניהן כאחד עשאוהו שני:

1234567891011121314151617181920