בינת אדם שער רוב וחזקה סימן כג

בינת אדם שער רוב וחזקה סימן כג

  

ולכאורה יש להביא ראיה גדולה דמחזיקין מאיסור לאיסור מכתובות דף ע"ה אהא דתנן ספק בהרת קדמה ספק שער לבן קדם טמא רבי יהושע מטהר והקשו התוספות ד"ה ספק מאי טעמא דרבנן דנוקי גברא בחזקת טהרה ומתרץ רבינו תם דמיירי שנזקק לטומאה שהיה בו נגע אחר שחין או מכוה קודם והוחלט ממנו וקודם שנטהר נולד בו ספק זה דשערות ואחר שנטהר מן הראשון לא נשאר בו אלא ספק זה עיין שם, הרי בהדיא דלרבנן מחזיקין מטומאת נגע אחד לנגע אחרת והרמב"ם פסק שם כרבנן ואם כן הוא הדין מאיסור לאיסור ולפי זה בכל ספק טריפה שנולד ודאי מחיים מחזי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.