בינה לעיתים דרוש ע

בינה לעיתים דרוש ע

  

דרוש שלישי להלבשה - לכם רחמים, ואל שדי יתן לכם רחמים [בראשית מג, יד]
פרק השותפין [ב"ב ט א]:
אמר רבא: הא מילתא, אמר לי עולא, משגש אורחתיה דאימיה, משמיה דרבי אלעזר: מאי דכתיב [ישעיהו נט, יז]: "וילבש צדקה כשרין" - לומר לך: מה שריון זה, כל קליפה וקליפה מצטרפת לחשבון גדול - אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. רבי חנינא אמר מהכא: "וכבגד עידים כל צדקותינו" [שם סד, ה] - מה בגד זה, כל נימא ונימא מצטרפת לבגד גדול - אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.
הסיבה התכליתית ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.