בינה לעיתים דרוש עב

בינה לעיתים דרוש עב

  

דרוש ראשון להספד על איש אלהים קדוש כמוהר"ר אהרן ן' חיים זצוק"ל - אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה [תהילים צז, יא]
סוטה, פרק המקנא [יד א (ע"י)]:
אמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר - ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש - ברוך - הוא שעתיד בית - המקדש ליחרב, ולהגלות את ישראל מארצם - שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכיה, ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבינו, עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה ומבטל את הגזירה, מפני שחביבין צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. שכן אתה מוצא - בש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.