בינה לעיתים דרוש עא

בינה לעיתים דרוש עא

  

דרוש רביעי לצדקה לנדבת חברון תוב"ב - יום ראשון של פסח, יתן ה' לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת [שמות יב, כה]
שמות רבה [מד, א]:
"זכור לאברהם" [שמות לב, יג] - פתח רבי תנחומא בר אבא: "גפן ממצרים תסיע" [תהלים פ, ט] - מה הגפן, היא חיה ונשענת על עצים מתים - כך ישראל, הם חיים ונשענים על המתים, אלו האבות. וכן אתה מוצא, כמה תפילות התפלל אליהו בהר הכרמל שתרד האש, כמה דאת אמר [מ"א יח, לז]: "ענני, ה', ענני", ולא נענה; אלא כיון שהזכיר את המתים ואמר [שם, לו]: "ה', אלהי אברהם יצחק וישראל", מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.