בינה לעיתים דרוש סח

בינה לעיתים דרוש סח

  

דרוש ראשון - כופר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה [משלי יג, ח]
במדרש [ויק"ר לד, ב]: "וכי ימוך אחיך" [ויקרא כה, לה] - הדא הוא דכתיב: "מלוה ה' חונן דל" [משלי יט, יז]. אמר ר' אלעזר: כתיב: "נותן לחם לכל בשר" [תהלים קלו, כה], בא זה וחטף לו את המצוה. אמר הקדוש - ברוך - הוא: עלי לשלם לו גמולו. הדא הוא דכתיב [משלי שם]: "וגמולו ישלם לו"
העמוד הימני משלושת העמודים שהעולם מתקיים בהם הוא עמוד החסד, להיותו היותר תמידי וכולל מהשניים האחרים. ויספיק לנו לומר בהפלגת מעלתו היותו פועל מתמיד, בלי שום ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.