בינה לעיתים דרוש סז

בינה לעיתים דרוש סז

  

דרוש רביעי לדיבור, מיוסד על השבועה
פרקא קמא דנדרים [ז ב]
אמר רב גידל אמר רב: מנין שנשבעין לקיים את המצוה? שנאמר [תהילים קיט, קו]: "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך". והלוא מושבע ועומד מהר סיני? אלא קא משמע לן דשרי ליה לזרוזי נפשיה.
עטרת תפארת חכמי ישראל, הרמב"ם ז"ל, בפירושו לאבות [א, יז], על משנת "ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה", חילק הדיבור לחמישה חלקים: א' - מצווה; ב' - נזהר ממנו; ג' - נמאס; ד' - אהוב; ה' - מותר; וכבר נוכל לכלול אותם תחת שלושה, והם: איסור, מותר, ומצוה. כי הוא מב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.