בינה לעיתים דרוש מז

בינה לעיתים דרוש מז

  

דרוש ראשון ל"שבת דברי" - ישראל המוכה אשר הוכה [במדבר כה, יד]
פרק כל כתבי [שבת, קיט ב]
אמר רב עמרם בריה דר' שמעון בר אבא, אמר ר' שמעון בר אבא אמר ר' חנינא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר [איכה א, ו]: "היו שריה כאילים לא מצאו מרעה" - מה איל זה, ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע, ולא הוכיחו זה את זה. אמר רב יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי - חכמים, שנאמר [דה"ב לו, טז]: ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומיתע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.