בינה לעיתים דרוש יב

בינה לעיתים דרוש יב

  

דרוש חמישי לשבת תשובה - בבוא כל ישראל ליראות את פני ה'
פרק יום הכיפורים [יומא פו ב]:
תניא: אמר ר' יוסי בר ר' יהודה: עבר אדם עבירה ראשונה - מוחלין לו; שניה - מוחלין לו; שלישית - מוחלין לו; רביעית - אין מוחלין לו; שנאמר [עמוס ב, ו]: "על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו". ואומר [איוב לג, כט]: "הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר".
כאשר הקריב לבוא זמן ועת האסף הרועה הנאמן, משה רבינו, ע"ה, ברצותו לצוות את עמו וצאן מרעיתו על שמירת חוקי האלהים ותורותיו ולקיים מצוותיו, יתברך - ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.