בינה לעיתים דרוש ח

בינה לעיתים דרוש ח

  

דרוש ראשון לשבת תשובה - עת וזמן נאות לשוב אל ה' מעבירות כל השנה, אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם [דברים לב, מ]
פרק יום הכיפורים [יומא פו. ע"פ ע"י]:
אמר רב חמא בר חנינא: גדולה תשובה, שמביאה רפואה לעולם, שנאמר [ירמיהו ג, כב]: "שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם". רב חמא בר חנינא רמי: כתיב: "שובו בנים שובבים" - דמעיקרא שובבים אתם; וכתיב: "ארפה משובותיכם"? לא קשיא: כאן מאהבה, כאן מיראה.
הליחה הרעה, המחליאה את הגוף ומביאה אותו לידי סכנת מוות, תצא ממנו ויתרפא החולה באחד משני פנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.