בינה לעיתים דרוש ג

בינה לעיתים דרוש ג

  

ליום א' של ראש השנה
מסכת יומא [פו ב]
אמר ר' שמעון בן לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כשגגות, שנאמר [הושע יד, ב]: "שובה ישראל עד ה' אלהיך, כי כשלת בעוונך" - האי עוון מזיד, וקרי ליה "מכשול". איני, והא אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כזכויות, שנאמר [יחזקאל לג, יט]: "ובשוב רשע מרשעתו" וגו'? לא קשיא: כאן מאהבה, כאן מיראה.
החכם שבחכמים, עטרת תפארת למלכי יהודה, שלמה, ע"ה, אחר אשר הפליא לעשות בבנין המקודש בכמה וכמה פרטים ממינים שונים, כוללים רמזים עליונים ותחתונים, נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.