ביכורים

ביכורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2690 מקורות עבור ביכורים. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק יא

 לא מניניה ואין הוה חורן לא הוה מניניה:הלכה גמתני' אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סיתווניות חומץ ושאר כל הפירות אין משנין אותן מברייתן בתרומה ובמע"ש אלא זיתים וענבים בלבד אין סופגין ארבעים משום ערלה אלא על היוצא מהזיתים ומן הענבים ואין מביאין ביכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים אינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מקריבין על גבי המזבח אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. עוקצי תאנים והגרוגרות והכלוסים והחרובים של תרומה אסורין לזרים: גמ' רבי אילא בשם רבי לעזר כיני מתני' אין מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן

32

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה יט

 לומר אלהים לא תקלל, לחייב עליו משום דיין, ונשיא בעמך, לחייב עליו משום נשיא, ומה תלמוד לומר בעמך, בזמן שהן עושין מנהג עמך. - אלהים לא תקלל. אין לי אלא דיין ונשיא, שאר כל אדם מנין, תלמוד לומר בעמך לא תאור, מכל מקום. מלאתך ודמעך לא תאחר. מלאתך, אלו ביכורים הניטלין מן המלא, ודמעך זו תרומה, - לא תאחר, שלא תקדים מעשר שני לראשון, וראשון לתרומה, ותרומה לביכורים, אבל איני יודע אי זה מהם יקדים, אם תרומה לבכורים, אם בכורים לתרומה, אמרת, יקדמו בכורים שהם קרויין ארבעה שמות, ראשית, בכורים, תרומה ומלאה, לתרומה שאינה קרויה אלא שלשה שמות; [תקדים תרומה שהיא קרויה

33

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 נפסלין בלינה על גבי המערכה, אף החלבים לא יהיו נפסלין בלינה על גבי הרצפה, הא מה תלמוד לומר לא ילין חלב חגי עד בקר, לענין שאמרנו. ראשית בכורי אדמתך. למה נאמרה פרשה זו, לפי שנ' +דברים כו ב+ ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אין לי אלא פירות דרך ביכורים, משקין מנין, תלמוד לומר תביא בית יי אלהיך, מכל מקום; ומה הפרש בין אלו לאלו, אלא אלו מביאין וקורין ואלו מביאין ואין קורין. - +דברים כו ב+ אשר תביא מארצך. להוציא אריסין וחכורות והגזלן והסקריקון; אשר יי' אלהיך, להוציא גרים ועבדים; נותן לך, להוציא נשים טומטום ואנדרוגינוס; משמע מוציאן שלא יקראו ומוציאן

34

ספרא צו פרשה ז סוף פרק יא

 קרבן שיהו כל הקרבנות שוים שלא יטול מן הקרבן על חבירו, תרומה לה' איני יודע כמה, הריני דן נאמר כאן תרומה, ונאמר תרומה בתרומת מעשר, מה תרומת מעשר אחד מעשרה, אף כאן אחד מעשרה.(ב) או כלך לדרך זו נאמר כאן תרומה ונאמר בביכורים תרומה, מה תרומת ביכורים אין לה שיעור אף זו אין לה שיעור,(ג) נראה למי דומה דנים תרומה שאין אחריה תרומה מתרומה שאין אחריה תרומה, ואל תוכיח תרומת ביכורים שיש אחריה תרומה, או כלך לדרך זו דנים תרומה הנאכלת במקום תרומה, מתרומה הנאכלת במקום תרומה, ואל תוכיח תרומת מעשר שאינה נאכלת במקום תרומה ת"ל תרומה לה'

35

ספרא אמור פרשה י תחילת פרק יג

 תנופה שתים שיהו שוות, שני עשרונים שיהו שוות סולת תהיינה חמץ תאפינה שאור בודה להם מתוכן ומחמצן דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר אף היא אינה מן המובחר אלא מביא את השאור ונותנו לתוך המידה וממלא את המידה אמר לו אף היא היתה חסירה או יתירה.(ג) ביכורים לה' רבי שמעון אומר נאמר כאן ביכורים לה', ונאמר להלן ביכורים לה' מה בכורים אמורים כאן של ציבור אף ביכורים אמורים לה' להלן משל ציבור, אם תאמרו זו משל ציבור והלן משל יחיד אמרת לאו אם זו ראשית קציר אין הלן ביכורים לה' ואם הלן ביכורים לה' אין זו ראשית קציר, דברים

36

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ו

 שטעונים הבאת מקום ואינן אלא של כהנים והם יוכיחו לנטע רבעי שאעפ"י שטעון הבאת מקום לא יהיה אלא של כהנים אמרת הפרש מעשר שני קרוי קודש וטעון הבאת מקום ופדיון ונטע רבעי קרוי קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ואל תבוא תרומה ותוכיח שאעפ"י שקרויה קדש אינה טעונה הבאת מקום ולא ביכורים שאעפ"י שטעונים הבאת מקום אינן קרוין קדש [הרי בכור שקרוי קדש וטעון הבאת מקום ואינו אלא של כהנים והוא יוכיח לנטע רבעי שאעפ"י שקרוי קדש וטעון הבאת מקום] לא יהו אלא של כהנים אמרת הפרש אדון בשלשה לשונות כאחד מעשר שני קרוי קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ונטע רבעי

37

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קנ

 ת"ל שבעת ימים תקריבו אשה לה' (שם /ויקרא כ"ג/ לו) אפילו אחד מהם או אפילו כולם מצוים ת"ל פרים בני בקר שלשה עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים יהיו. מנין לנסוך המים בחג היה ר' עקיבא אומר נאמר הביאו עומר בפסח שתתברך לכם תבואה שבשדות ונאמר הביאו ביכורים בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן אף נסוך המים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ר' יהודה בן בתירה אומר נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם מ"ם יו"ד מ"ם הרי מים נמצינו למדים לנסוך המים מן התורה. ר' נתן אומר בקודש הסך נסך שכר לה' למה

38

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיז

 עשרת השבטים שנאמר +עמוס ו ו+ השותים במזרקי יין. דבר אחר ירכיבהו על במתי ארץ, זה בית המקדש שגבוה מכל העולם שנאמר +דברים יז ח+ וקמת ועלית אל המקום, ואומר +ישעיה ב ג+ והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'. ויאכל תנובות שדי, אלו סלי ביכורים. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, אלו נסכי שמן. חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים, זו חטאת ועולה ושלמים תודה ואשם וקדשים קלים. עם חלב כליות חטה, אלו סלתות. ודם ענב תשתה חמר, אלו נסכי יין. דבר אחר ירכיבהו על במתי ארץ, זו תורה שנאמר +משלי ח כב+ ה' קנני ראשית

39

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בהר פרשה לד

 אילו הן עניים מרודים, אילו חכמים ותלמידיהם שהן מורין את ישראל בין טומאה לטהרה בין אסור להתר ומלמדין אותן לעשות רצון אביהן שבשמים. לכך נאמ' ועניים מרודים תביא בית. ר' אבין אמ' נאמ' כאן תביא ונאמ' להלן ראשית ביכורי אדמתך תביא (שמות כג, יט; לד, כו), מה תביא האמור להלן ביכורים אף תביא האמור כאן ביכורים.[יד] כי תראה ערום וכיסיתו (ישעיה נח, ז). ר' אבא בר זבדא רב ור' יוחנן, חד אמ' מדקדקין בכסות ואין מדקדקין בחיי נפש וחרנה אמ' אף בכסות אין מדקדקין מפני בריתו שלאברהם אבינו. ומבשרך לא תתעלם (שם /ישעיהו נ"ח, ז'/), בר קפרא אמ' הוי

40

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ז

 ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ז[ז י] ויתלו את המן על העץ. מה עץ היה, אמרו חכמים בשעה שבא להכינו, קרא הקב"ה לעצים ואמר להם מי יתן נפשו ויתלה רשע זה עליו, תאינה אמרה אני אתן את נפשי שממני מביאין ביכורים, ולא עוד אלא שבי נמשלה ישראל, שנאמר כביכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם (הושע ט י), גפן אמר אני אתן נפשי שבי נמשלה ישראל, שנאמר גפן ממצרים תסיע (תהלים פ ט), רימון אמר אני אתן נפשי שבי נמשלה ישראל, שנאמר כפלח הרמון רקתך (שה"ש =שיר השירים= ו ז), אגוז אמר אני אתן נפשי שבי נמשלה

1234567891011121314151617181920