ביכורים

ביכורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2690 מקורות עבור ביכורים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביכורים פרק א

 

2

משנה מסכת ביכורים פרק ב

 

3

משנה מסכת ביכורים פרק ג

 

4

משנה מסכת ביכורים פרק ד

 

5

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

 

6

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

 

7

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ב

 לו משם ראיה מפני שבית דין יושבין ומחשבין אחת אחת בזמנה: הלכה טאין מעברין את השנה לא שביעית ולא מוצאי שביעית אימתי רגילין לעבר ערב שביעית אין מעברין את השנה מפני רעבון ר' מאיר אומ' הרי הוא אומ' ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם ביכורים ועשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו וגו' והלא אין לך מקום שנתבכר בארץ ישר' קודם לבעל שלישה ואף על פי כן לא ביכר אלא מאותו המין שהביא לאיש האלהים יכול שהביאו קודם לעומר תל' לומר ויאמר תן לעם ויאכלו מלמד שלא הביאו אלא אחר העומר והלא אותה שנה ראויה היתה לעבר ומפני מה

8

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ג

 שיני בירושלם בזמן הזה ואכלו ודין הוא הבכור טעון הבאת מקום ומעשר שיני טעון הבאת מקום מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר שיני אינו נאכל אלא בפני הבית לא אם אמרתה בבכור שיש הימנו דמים ואמורין לגבי מזבח תאמר במעשר שיני שאין הימנו דמים ואימורין לגבי מזבח ביכורים יוכיחו שאין בהם דמים ואימורין לגבי מזבח ואין נאכלין אלא בפני הבית לא אם אמרתה בביכורים שהן טעונין הנחה לפני המזבח תאמר במעשר שיני שאין טעון הנחה לפני המזבח תלמ' לומ' ואכלת לפני י"י אלהיך מע' דג' ותיר' ויצ' ובכורות מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ב

 יהושע בן לוי טעמון דרבנין מפני שיישוב העולם בבורות. שמעון בר ווה אמר בשם רבי יוחנן כך משיב ר' יוסי לחכמים כמה דאית לכון יישוב העולם בבורות אוף אנא אית לי יישוב העולם באילנות. אמר רבי יוסי ויאות אמר שאם אומר שרשין עיקר הן לביכורים לא היה אדם יכול להביא ביכורים מעולם מפני ששרשין של זה יוצאין לתוך שרשיו של זה ושל זה בשל זה. לפום כן א"ר יסא בשם רבי יוחנן אין שרשיו לענין ביכורים כלום:הלכה יאמתני' אילן שהוא נוטה לתוך שדה חבירו קוצץ מלא מרדע ע"ג המחרישה החרוב והשקמה כנגד המשקולת בית השלחין וכל האילן כנגד

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק א

 ואין תימר אינן כגבוה מביא. הכל מודין באשירה שביטלה שאינו מביא ממנה גיזירין למערכה. רבי שמעון בן לקיש בעי מהו שיביא ממנה לולב. מצות כגבוה הן או אינן כגבוה. אין תימר כגבוה הן אינו מביא אין תימר אינן כגבוה מביא. פשיטא שהוא מביא ממנה לולב שאין מצות כגבוה. מהו שיביא ביכורים. כר' יודה דו אמר הוקשו לקדשי הגבול מביא. כרבנין דאינון מרין הוקשו לקדשי מקדש אינו מביא. עד כדון בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אפי' בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה. סברין אמרין נישמעינה מן הדא הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביכורים. כלום צריכה לא בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה

1234567891011121314151617181920