ביטול

ביטול מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15315 מקורות עבור ביטול. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת שבת פרק טז

 משנה מסכת שבת פרק טזמשנה א[*] כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין בהן ובין שאין קורין בהן ואף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה ומפני מה אין קורין בהם מפני ביטול בית המדרש מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין ואף על פי שיש בתוכן מעות ולהיכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש בן בתירא אומר אף למפולש:משנה ב[*] מצילין מזון שלש סעודות הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה כיצד נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות בשחרית מצילין מזון שתי סעודות במנחה מזון סעודה אחת ר' יוסי אומר לעולם מצילין מזון

2

משנה מסכת שבת פרק יח

 משנה מסכת שבת פרק יחמשנה א[*] מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש אבל לא את האוצר מפנין תרומה טהורה ודמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעניים אבל לא את הטבל ולא מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו ולא את הלוף ולא החרדל רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין:משנה ב[*] חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן כופין את הסל לפני האפרוחים

3

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק י

 ישראל שאכל מן החדש קודם לפסח הרי זה לוקה את הארבעים: הלכה לאהיה מנכיש בשלשה עשר ונעקרה בידו שותלה במקום הטינא אבל לא במקום הגריד שמקצת היום ככולו אף על פי שאמרו אסור לקצור בית השלחין שבהרים בית הבעל שבעמקים קוצרין מפני הנטיעות ומפני האבל ומפני ביטול בית המדרש לא יהא קוצר ועושה אותה בריכות אלא קוצר ומניח כדרכו: הלכה לבמותר לעשות בו שביל קוצר לשחת עד שלא הביא שליש יתחיל משהביא שליש לא יתחיל ואם התחיל יגמור עד שלא הביא שליש פטור בלקט שכחה ובפאה משהביא שליש חייב בלקט בשכחה ובפיאה ר' שמעון אומר אף משהביא שליש

4

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 חייב מיתה, וכל המקשה את עצמו הרי זה משומד, שנאמר וירע בעיני י"י אשר עשה וימת גם אותו. הלכה כקטנים מקבלין פני שכינה, שנאמר זרע יעבדנו. בעון מה בניו של אדם מתים, ר' אליעזר אומר בעון נדרים, שנאמר לשוא הכיתי את בניכם, ר' יהושע אומר בעון ביטול תורה קטנים מתים, שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני, ר' עקיבא אומר כל שאינו עוסק בתורה גורם עניות לבניו. הלכה כאמה יעשה אדם ויהיו בניו עשירים, יעשה חפצי שמים וחפצי אשתו. ואלו הן חפצי שמים, יפזר מעותיו לעניים, שנאמר פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. אמרו

5

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ו

 רעה באה לעולם, שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב.אמר רבא, ולא תימא אינשי דידיה דידעין ליה לחוד, אלא כולי עלמא, דכתיב ואין איש שם על לב, וכתיב התם נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב.אמר רב אחא, אין הצדיקים נפטרין מן העולם, אלא בעון ביטול תורה, דכתיב וזאת התורה אשר שם משה.תנו רבנן מה ראה ישעיה לומר, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ללמדך שהצדיק נתפס בעון דורו, כדבר אוריין דאמר, בזמן שהצדיקים בדור, הצדיקים נתפסין על הדור, ואם אין הצדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסין על הדור.אמר מר, שהצדיקים

6

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו

 עומד על גבי בניין בהר הבית, והביאו לו ספר איוב כתוב תרגום, ואמר לבנאי וגנזו תחת הנדבך. ואף חכמים עמדו בדבריהם, דתנינן כל כתבי הקדש מצילין אותם מפני הדליקה, בין שקוראין בהם, בין שאין קוראין בהם, ואף על פי שכתובין בכל לשון טעונין גניזה, ומפני מה אין קורין בהן, מפני ביטול בית המדרש; מצילין תיק הספר עם הספר, ותיק של תפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות, ולהיכן מצילין אותן, למבוי שאינו מפולש, בן בתירא אומר אף למפולש. הלכה גאף על פי שאמרו אין קורין בכתבי הקדש אלא מן המנחה ולמעלה, אבל שונין ודורשין בהן, צורך דבר

7

מסכתות קטנות מסכת שמחות דרבי חייה פרק ד

 אותו, שהוא עתיד ליתן לכם שכרכם. רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר אף, הקטנים מקבילין פני השכינה, שנאמר זרע יעבדנו יסופר לה' לדור. הלכה גומפני מה הם מתים כשהם קטנים, רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר בעון נדרים, שנאמר לשוא הכיתי את בניכם, רבי אומר בעון ביטול תורה, שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני. הוא למדנו, שכל מי שיש לו בן ואינו מלמדו תורה, נוח לו כאילו קברו. הלכה דרבי דוסתי בן רבי ינאי אומר, מניין אתה אומר שכל מי שהוא שוכח דבר אחד ממשנתו, הרי הוא מתחייב בנפשו, שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאוד

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 קידש אשה ביום של מריה אין חוששין לקידושיו. ביום של עצמו חוששין לקידושיו. ולא כן אמר ר' חייה בשם ר' יוחנן מי שחציו עבד וחציו בן חורין קידש אשה אין חוששין לקידושיו. דכוותה גירש אין חוששין לגירושיו. תמן תנינן אין נושאין נשים במועד. שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן משום ביטול פרייה ורבייה. בעון קומי רבי יוסי עבד מהו שישא אשה במועד. אמר ליה נישמעינה מן הדא ליבטיל והלא לא נברא העולם אלא לפירייה ורביה. ואמר ר' שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן כל שהוא מצווה על פרייה ורבייה אסור לו לישא אשה במועד:הלכה ומתני' המוכר את עבדו

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק א

 הלכה זמתני' ואין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני ששמחה היא לו אבל מחזיר את גרושתו ועושה אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה אומר אשה לא תסוד מפני שניוול הוא לה:[דף ו עמוד א] גמ' שמעון בר בא בשם רבי יוחנן מפני ביטול פריה ורביה. בעון קומי רבי יסא העבד מהו שישא במועד אמר לון נישמעינה מן הדא מי שחציו עבד וחציו בן חורין ואמר שמעון בר בא בשם רבי יוחנן מפני ביטול פריה ורביה הדא אמרה שהעבד מצווה על פריה ורביה וכל שהוא מצווה על פריה ורביה אסור לו לישא במועד. ר' אילא ר'

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק א

 עמהן דימוסיאות ומרחצאות הגיעו לכיפה שמעמידין בה ע"ז אסור לבנותה: גמ' הא דבר שאין בו ניזקא לרבים מותר. מתני' דברי דתני הרואה את הנחשים ואת החברים מוקיון מופייון מוליון מילרין מילריה סגירלון סגילריה הרי זה אסור משום מושב לצים שנאמר [תהילים א א] ובמושב לצים לא ישב וכולן מביאין לידי ביטול תורה שנאמר [שם ב] כי אם בתורת ה' חפצו. העולה לתיאטרון אסור משום ע"ז דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בשעה שהן מזבנין אסור משום ע"ז ואם לאו אסור משום ומושב לצים בלבד. העולה לתיאטרון וצווח אם לצורך הרבים מותר ואם מתחשב הוא אסור היושב באיצטדין הרי זה שופך דמים.

1234567891011121314151617181920