ביאור חדש מספיק הלכות ברכות פרק ב

ביאור חדש מספיק הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר ברה"מ כו' עד והמטיב. בריית' שם ד' מ"ח ב': ברכה ראשונה וכו'. ג"ז שם מימרא דר' נחמן, ומ"ש רביעית חכמי משנ' תיקנוה שם ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר דא"ר מתנא כו' וזהו מ"ש רבינו בפר' העבר היל' י"ז בימי חכמי המשנה תקנוה:

הלכה ב
[ב] הפועלים כו' ואכלו פתן וכו'. בריית' שם ד' ט"ז א' וע"ש בהגהו' רבי' הגר"א ז"ל, וגירס' רבי' כמו בגמר' שלפנינו לא כגי' הרי"ף, והרא"ש בפ"ו סי' ט"ז כת' ג"כ כגי' רבי' ואין מברכין לפני' וכן הוא גיר' התוס' ביומא בד"ה ולא כו' ד' ע"ט ובסוכה כ"ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.