ביאור הגר"א חושן משפט סימן תכז

ביאור הגר"א חושן משפט סימן תכז

  

[א] מ"ע כו' והוא כו'. ע' בליקוטים פ':

(ליקוט) והוא כו'. בספרי אין לי אלא בית מנין לרבות הבונה את בית התבן בית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ת"ל לא תשים דמים בביתך יכול אף בונה בית שער אכסדרה ומרפסת ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא בית דירה יצאו אלו שאינן בית דירה וכ"כ סמ"ג אבל הרמב"ם ס"ל דהספרי אתי כמ"ד בית התבן כו' חייבי' במזוזה והוא אזיל לשיטתו שפ' כמ"ד שהם פטורין ממזוזה כמ"ש בפ"ו מה' מזוזה וטעמו לפי שהמסקנא שם כן אע"ג דאיתותב רב יהודה מדאמרינן שם תני רב שמואל בר יהודא קמיה דרבא כו' ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.