בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

 ר' יהודה אומ' בית סאתים מותר יתר על בית סאתים אסור אמרו לו לר' יהודה אי אתה מודה בדיר בסהר במוקצה ובחצר שאם [רצה] לרבות ירבה אמ' להן זו מחיצה ואילו פסין אף זו רצה לעשות מחיצה גבוהה עשרה טפחים עושה ואם עשה לרבות ירבה ר' שמעון בן לעזר או' בור שהוא בית סאתים על בית סאתים מותר אין מותר להרחיב עליה אלא כמלא ראשה ורובה של פרה בלבד הלכה ידהיתה גבוהה משלש רוחותיה ונמכה מרוח אחת רואין את הנמוך כאלו הוא פתח ובלבד שלא יהא נמוך יתר על הגבוה היתה נמכה משלש רוחותיה וגבוהה מרוח אחת אין צריך

52

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ב

 לארץ מרוח אחת לא ידרוס ויעבר עליהן ממקום למקום ולא ישב עליהן ולא יסמוך עליהן לפי שאין עולין באילן ואין נתלין באילן ואין נסמכין על האילן לא יעלה לאילן מבעוד יום כדי שתחשך וישב שם כל אותו היום הלכה ידאחד אילן ואחד כל הבהמה אבל שיח בור ומערה וגדיר מטפיס ועולה מטפיס ויורד אפי' מאה אמה הלכה טונתנו במגדל נעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב ר' לעזר או' אם בעיר אבד עירובו עירוב אם בשדה אבד אין עירובו עירוב מודים חכמים לר' לעזר בבני חצר ובבני מרפסת שגבו את עירוביהן ונתנוהו בבית אע"פ שידוע שאין המפתח במקומו

53

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ד

 צפון בלילה סובב סובב הולך וגו' זה הוא מזרח ומערב הלכה זאילו שמתעברין עמה נפש שהיא ארבע על ארבע אמ' ר' יהודה כתליה וחזיזיה מתעברין עמה הגשר והקבר שיש בהן בית דירה בית ע"ז שיש בו בית דירה לכומרין האוריות והאוצרות שבשדה שיש בהן בית דירה בור שיח ומערה וגדיר ובורגנין שבתוכה ובית שבים הרי אלו מתעברין עמה הלכה חואילו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך הגשר והקבר שאין בהן בית דירה ובית ע"ז שאין בו בית דירה לכומרין האוריות והאוצרות שאין בהן בית דירה אין אילו מתעברין עמה שובך שבתוכה ובית שבספינה אין אילו

54

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ו

 מצרף הוא פיו לצנור למטה מעשרה טפחים ושותה לא יצרף אדם ידו עם הכותל ועם המזחילה עם רשות הגג למעלה מעשרה טפחים וישתה אבל מצרף הוא ידו לצנור למעלה מעשרה טפחים ושותה אם יש בפי צנור ארבעה על ארבעה טפחים אסור שאין מטלטלי' מרשות לרשות הלכה כדבור ברשות הרבים אם אין בינו לכותל ארבעה טפחים כדי שיהלך אדם בני חצר מותרין ובני עליה אסורין אם יש בינו לכותל ארבעה טפחים כדי שיהלך אדם בני חצר אסורין ובני עליה מותרין בור שלפני החלון משלשל וממלא הימנו בשבת ובלבד שלא יהא בינו ולכותל ארבעה טפחים כדי שיהלך אדם ואם יש בפי

55

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח

 מתעטף בעור וחוזר ומכסה אותו הלכה יזמי שיצא לרשות הרבים ונזכר שיש תפלין בראשו מכסה את ראשו עד שמגיע לביתו אם היה בית המדרש נוטלן ומניחן במקום המוצנע הלכה יחמחזירין ציר התחתון של דלת שידה תיבה ומגדל ואין מחזירין ציר העליון של בור של יציע של דות הרי זה לא יחזיר ואם החזיר חייב חטאת הלכה יטנימת כנור שנפסקה קושרין אותה קשרה ונפסקה קושרין אותה אמ' ר' שמעון בן לעזר והלא אין קושרין אותה אין לה קול אלא משלשל מלמעלה ועונב מלמטה הלכה ככהן שעלתה לו יבלת במתניו חבירו חותכה לו בשיניו במקדש אבל לא במדינה

56

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

 עיכב תרומתו תרומה אבל אין רשאי להוציא מעשר אלא על חלקו בלבד פועל שתרם את הגורן אין תרומתו תרומה ואם אמ' לו בעל הבית כנוס לי גרני תרומתו תרומה שאין הגורן נכנס אלא אם כן נתרם הלכה חפועלים שתרמו את הבור אין תרומתן תרומה ואם היה בור קטן ואחרים משתמשין בו תרומתן תרומה הלכה טרשאי בעל הבית להפקיד מעשר טבל כדי תרומת מעשר שבמעשר ר' יוסי אומ' בעל הבית שתרם את המעשר מה שעשה עשוי הלכה יאפיטרופין תורמין ומעשרין על ניכסי יתומין מוכרין בתים שדות וכרמים בהמה עבדים ושפחות להאכיל ליתומים לעשות להם סוכה לולב וציצית וכל

57

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יד

 אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא (משלי ח' כ"א): הוא היה אומר אם עשית תורתך הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. לפי שלא נוצרו הבריות אלא על מנת שיתעסקו בתורה: חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי לכלן קרא להן שמות. לאליעזר בן הורקנוס קרא בור סיד שאינו מאבד טיפה קנקן זפותה שמשמרת את יינה. ליהושע בן חנניה קרא לו חוט המשולש לא במהרה ינתק. וליוסי הכהן קרא לו חסיד שבדור. ולשמעון בן נתנאל קרא לו גרועה שבמדבר שמחזקת מימיה. אשרי תלמיד שרבו מודה לו ומעיד עליו. ואלעזר בן ערך קרא לו נחל שוטף ומעין המתגבר שמימיו מתגברין ויוצאין

58

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מ

 הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו שלא יהיו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול (תהלים ט"ז י'). וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל את העולם הבא שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס (משלי כ"ח י"ז): האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. אחטא ויום המיתה ממרק אין יום המיתה ממרק. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר החוטא ושב והולך לתומו אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו. והאומר אחטא ואשוב מוחלין לו עד

59

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כט

 מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כט חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס. ורבי יהושע בן חנניה. ורבי יוסי הכהן. ורבי שמעון בן נתנאל. ורבי אלעזר בן ערך. היה רבי יוחנן בן זכאי משנה בשבחן ואומר אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה. יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. [רבי יוסי הכהן חסיד שבדורו. רבי שמעון בן נתנאל ערוגה שהיא מקבלת מימיה במדבר. ור' אלעזר בן ערך מעין המתגבר. הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם]. אבא שאול אומר

60

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לג

 עם כהן עם הארץ שלא יאכילך מקדשי שמים. אל תבוא לידי שבועה שלא תבוא לידי נדרים. אל תבוא לידי ספק שלא תבוא לידי ודאי. אל תבוא לידי שחוק שלא תבוא לידי עבירה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש: הוא היה אומר אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. אין בור ירא חטא. ולא כל המרבה בסחורה מחכים ולא עם הארץ חסיד (פירוש) [פרוש]: בן זומא אומר חכם הלמד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי (תהלים קי"ט צ"ט). איזהו מכובד המכבד את הבריות שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו (שמואל א' ב' ל'). איזהו גבור הכובש את יצרו שנאמר טוב ארך אפים

1234567891011121314151617181920