בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 דכתיב והקיצות היא תשיחך, רבי יהודה אמר כגוונא דא כל מאן דאשתדל באורייתא בהאי עלמא זכי לאשתדלא בה לעלמא דאתי והא אתמר, ת"ח ההוא ב"נ דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא באורייתא ואיהו אזיל בחשוכא כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם אתר תתאה דלא יהא מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היון כמה דאת אמר (תהלים מ') ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי, ובגין כך ההוא דלא אשתדל באורייתא בהאי עלמא ואתטנף בטנופי עלמא מה כתיב ויקחהו וישליכו אותו הבורה דא הוא גיהנם אתר דדיינין להו לאינון דלא אשתדלו באורייתא והבור רק כמה

172

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 לעלמא ואמאי אצטריך ליה א"ל שאילתא דא קמייהו דרבנן שאילו כמה וכמה ואוקמוה אבל קודשא בריך הוא יהיב נשמתין דנחתין להאי עלמא לאשתמודעא יקריה ונקיט לון לבתר אי הכי אמאי נחתו אלא רזא דא הכי הוא, פתח ואמר (משלי ה') שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך הא (ס' א) אוקימנא בור אתר דלא נביע מגרמיה ואימתי נבעין הני מיא בשעתא דאשתלים נשמתא בהאי עלמא כד סלקא לההוא אתר דאתקשר ביה כדין הוא שלים מכל סטרין מתתא ומעילא (ס"א ומכל סטרין) וכד נשמתא סלקא כדין אתער תיאובתא דנוקבא לגבי דכורא וכדין נבעין מיא מתתא לעילא ובור אתעביד באר מיין נביעאן וכדין

173

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 אתער בחילך, סבא אימא מילך דודאי בלא דחילו תימא, לית עשוק כאינון עשוקים דהוה איהו עשיק בקדמיתא או מתלתא לאחרא כמה דכתיב (שמות כ) פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים היך הוה עשיק, שלמה מלכא צווח ואמר (משלי כח) אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו, כיון דהוא עשוק בדם נפש הוא או בנו או בן בנו יהון עשוקין בטיקלא דכתיב עד בור ינוס אל יתמכו בו, עד ההוא בור רק ינוס מאתר קדישא ואל יתמכו בו בהאי עלמא כיון דאיהו עשוק בדם נפש איהו או זרעיה להוו עשוקים מההוא סטרא

174

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 יצר הרע, והא אוקמוה דאף על גב דבשמהן אלין אקרי, שבע שמהן אינון ליה, שטן, טמא, שונא, אבן מכשול, ערל, רע, צפוני, אלין אינון שבע שמהן לקבל שבע דרגין דהיכלין דיליה דכלהו מסטרא מסאבא כדקאמרן, לקבל אלין שבעה שמהן אינון דאקרי בהו גיהנם, אתר דאתדנו ביה חייביא דעלמא, ואלין אינון, בור, שחת, דומה, טיט היון, שאול, צלמות, ארץ תחתית, כל אלין שבע מדורין דגיהנם לקבל אלין שבע שמהן דאית ליה ליצר הרע והא אוקימנא דכמה דאית דרגין והיכלין לסטר קדושה הכי נמי לסטר מסאבא, וכלהו משתכחי ושלטי בעלמא בסטר (ס"א שמאלא) מסאבא, שבעה היכלין אינון דאינון לקבל שבעה שמהן דאקרי

175

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 ועל דא רחמנא לישזבן מחייבי דהאי עלמא ומן פגימו דלהון כמה זכאין מסתלקי בגינייהו בר כל מה דגרמי לעילא ותתא:רבי יצחק ור' יהודה הוו אזלי מאושא ללוד אמר רבי יהודה (נ"א יצחק) נימא מלין דאורייתא ונזיל, פתח ר' יהודה (ס"א יצחק) ואמר (שמות כא) כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור וגו', מה כתיב בתריה בעל הבור ישלם וגו', ומה על דא כך מאן דגרים לאבאשא עלמא בחובוי עאכ"ו אלא תווהנא דאף על גב דאבאיש עלמא אמאי אית ליה תשובה כמה דכתיב איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם והשיב, אלא ודאי דא מהניא להו

176

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 ואמר (ישעיה נא) שמעו אלי רודפי צדק מבקשי וגו' שמעו אלי רודפי צדק אינון דאזלין בתר מהימנותא רודפי צדק ודאי אינון מבקשי ה' אי בעיתו למנדע מהימנותא ולאחדא להאי צדק לא תסתכלון בה בלחודהא כשאר בני עלמא דגרמו מיתה לגרמייהו על דא אבל (שם) הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם:רבי חייא הוה אזיל למחמי לר' אלעזר וכו' עד אשרי אדם עוז לו בך, תוספתא הוא וכבר נדפסה בפרשת לך לך דף פט ע"א, ואלו החלופים מצאתי בין הכתוב בהעתק אשר לפני לבין הכתוב שם ע"ב צ"ל ואמר אמאי אחסין דוד מלכא מלכותא דאיהו, שם במקום בדוד צ"ל

177

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 בד' בג', בד' שכינתא (ס"א בית דין בג' בית דין שכינתא, בג') לקבל תלת אבהן עמודא דאמצעיתא דיין אמת והוא דיין לדון מסטרא דאדנ"י דתמן איהו דיין אמת ומסטרא דשם אלהים שופט, הדא הוא דכתיב (שם עה) כי אלהים שופט, ומה דינין אינון, חד לדון בנזקי שור, תניינא לדון בנזקי בור, תליתאה לדון בנזקי אש, רביעאה לדון בנזקי אדם, ואבתרייהו לדון בדיני ארבע שומרים, שומר חנם ושומר שכר, והשואל, ונושא שכר (ס"א והשוכר), לקבלייהו דינין ארבעה, דין חלוקת השותפים, דין חלוקת קרקעות, דיני עבדים ושפחות, דיני תובע ונתבע, בכמה מיני תביעות דחיוב ממון וגזל ואבדה או שמזיק לחברו והורגו באחד

178

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 דאוקמוה, הרוצה להחכים ידרים, ואם ת"ח הוא צריך שיהא ביה חסד ועם י' דאיהו חכמה, חסיד, ומאן [דף לג עמוד ב] דלית ביה חכמה לאו איהו חסיד, ובגין דא אוקמוה, ולא עם הארץ חסיד, ואי אית ביה ה' חמשה חומשי תורה דאתייהיבו משמאלא, אתקרי גבור בתורה וירא חטא, ואי איהו בור אתמר ביה אין בור ירא חטא, ומאן דזכי לתפארת דאיהו ו', ואיהו חכם מבין תורה וירא חטא ירית מלכותיה דאיהו ה"א מצות המלך אי עביד פקודי מלכא כיון דזכי לשם יהו"ה זכי לשמא מפרש, דאתקרי אדם ודא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בההוא זמנא שליט על גופיה דאיהו שותפו דנפש

179

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 דנקיבו לה עד דמטו לתהומא רבא ולא סליקו מתמן ובזמנא דנוקבא פתיחא כל מאן דהוה נפיל תמן לא הוה סליק ומשיח בן דוד נפל תמן עם משיח בן יוסף דחד איהו עני ורוכב על חמור, וחד איהו בכור שורו דא משיח בן יוסף והאי איהו (שמות כא) כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור, ובג"ד אקרי משיח בר נפלי ואיהי נפלת בתרייהו ואתמר עלה (עמוס ה) נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ואנת הוא בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו דא משיח בן יוסף דעתיד לאתקטלא (מצאתי כאן חלק כמו ד' שורות ונראה

180

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו

 לילית וצריך באתר דעציבו דשבתאי לאחזאה חדוה באתר דחשוכא שרגא באתר דעינוי ענג למעבד תמן שינוי בכלא. דלילית מרה אוכמא צמאון דלית ביה מים דאיהו הבור רק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב. יוסף דאיהו בגובא. דא ישראל דאינון בגלותא דילה בההוא בור (ושבת) [ומאן] דאוקיר שבת ימלט ממנה. וחוטא ילכד בה. חוטא דמחלל שבת ילכד בה דאיהי חילול שבת ודאי חללה זונה. דמאן דנטיר אות שבת או אות ברית מלחלל ליה. ביה אתקרי צדיק ואשתזיב מינה. ולא עוד אלא דסליק למלכות דאיהי שבת ודאי. ויוסף בגין דנטיר ברית אשתזיב מן גובא

1234567891011121314151617181920