בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 רמז רלו] ויאמר ה' אל משה נטה את ידך על הים [י"ד, כ"ו] אין הים עומד כנגדך וישובו על מצרים [י"ד, כ"ו] ויחזור עליהם הגלגל ויחזור עליהן זדונם, שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל בה אני מאבדן, הם חשבו לאבד את בני במים אף אני לא אפרע מהן אלא במים, בור כרה ויחפרהו וגו' ישוב עמלו בראשו וגו' ואומר כורה שחת בה יפול ואומר חופר גומץ בו יפול מסיע אבנים יעצב בהם, וכן שלמה אמר מפרי פי איש ישבע נפשו וכן ישעיה אמר כעל גמולות כעל ישלם ואומר ומדותי פעולתם ראשונה וכן ירמיה אמר גדול העצה ורב העליליה ואומר שלמו

162

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 כ"א, י"ח] אין לי אלא אנשים נשים מנין ר' ישמעאל אומר הואיל וכל הנזיקין שבתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן שעשה בו נשים כאנשים אף פורט אני כל הנזיקין שבתורה לעשות בהן נשים כאנשים, ר' יאשיה אומר [והמית] איש [או] אשה למה נאמר לפי שהוא אומר וכי יפתח איש בור אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל איש או אשה בא הכתוב והשוה את האשה לאיש בכל הנזיקין שבתורה, ר' יונתן אומר אינו צריך והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם שלם ישלם המבעיר את הבערה הא מה ת"ל איש או אשה לתלמודו הוא בא, והכה איש וגו' [כ"א, י"ח]

163

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 מחזיר סימנין לאחורי העורף ומולק, איכא דאמרי אף מחזיר וא"ד דוקא מחזיר ומסתברא כמ"ד אף מחזיר. אמר ר"ש בן לקיש בשם ר' אלעזר בן פדת משום ר"א בן שמוע שמעתי שמבדילין (בעולת) [בחטאת] העוף ומאי לא יבדיל אין צריך להבדיל, א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי אלא מעתה גבי בור דכתיב ביה ולא יכסנו ונפל ה"נ דאין צריך לכסות. א"ל התם מדכתיב בעל הבור ישלם מכלל דבעי כסוי אבל הכא מכדי כתיב והקריבו וחלק הכתוב בין חטאת העוף ובין עולת העוף לא יבדיל למה לי שמע מינה אין צריך להבדיל, ולא יבדיל ואם הבדיל פסול:והזה מדם החטאת [ה,

164

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמיני

 יכול שאני מוציא את הדרדר עגלה וקסדור קסתות מלכים ועריבת העבדנין ובור ספינה קטנה וארון, ת"ל כל כלי עץ ריבה, ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו, אחר שרבה הכתוב ומעט ת"ל שק מה שק מיוחד שמיטלטל במלואו אף אני מרבה את דרדר עגלה קסדור קסתות מלכים עריבת העבדנין בור ספינה קטנה וארון שהן מיטלטלין במלואן ומוציא את השידה תיבה ומגדל כוורת הקש כוורת הקנים בור ספינה אלכסנדרית אע"פ שיש להם שולים ומחזיקין ארבעים סאה בלח שהן כורים ביבש שאין מיטלטלין במלואן, רבי מאיר אומר כל המנוי לטהרה טהור והשאר טמא, רבי יהודה אומר כל המנוי לטומאה טמא והשאר

165

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

 את לבה וסותר את שערה, לא קשיא אמר קרא ונוסרו כל הנשים הכא אין לך יסור גדול מזה, וכי תימא ליעבד בה תרתי, אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה, תנא בית הסקילה היה גבוה שתי קומות וקומה שלו הרי כאן שלש, ומי בעינן כולי האי ורמינהו מה בור שהוא כדי להמית עשרה טפחים אף כל וכו', אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה, אי הכי לגבהיה טפי, משום דמינוול, מצות הנשרפין מדליק את הפתילה של אבר וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני מעיו, יליף שרפה

166

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 לכהנים ואשם למזבח זו מדה בתורה כל פרשה שנאמרה במקום אחד וחסר בה דבר אחד וחזר ושנאה במקום אחר לא שנאה אלא על שחסר בה דבר אחד, [לאמר] ר"ע אומר כל מקום שנאמר לאמר צריך לדרוש, ר' יאשיה אומר איש או אשה, למה נאמר, לפי שהוא אומר וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, אין לי אלא איש אשה מנין, ת"ל איש או אשה להשוות את האשה לאיש בכל חטאות ונזקים שבתורה, רבי יונתן אומר אינו צריך שכבר נאמר בעל הבור ישלם, ואומר שלם ישלם המבעיר את הבערה, מה תלמוד לומר איש או אשה, לתלמודו הוא בא. תנן

167

ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב

 כחשך וישתעבדו בכם שנאמר והנה אימה חשכה גדולה וגו', אם לא שמעתם הן באים עליכם ואם שמעתם כשם שהיום הזה מאיר כך תהיו מאירים, ד"א אנכי מצוה אתכם היום שלא תאמר איני יכול לשמוע את כל התורה ולשמור את כל המצות שכתוב בה ארוכה מארץ מדה, משל למלך שהיה לו בור עמוק לאין סוף אמר לבן ביתו שכור פועלים ומלא את הבור, שכר פועלים ומי שהיה טפש היה הולך ומביט בבור אמר אימתי אני ממלא אותו, ומי שהיה פקח אומר מה איכפת לי שכיר יום אני אני שמח שמצאתי לי מלאכה, כך הקב"ה אומר לו מה איכפת לך שכיר יום

168

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 דקודשא בריך הוא מתעטר בעטרוי מתעטר מעילא ומתתא, מעילא מאתר דעמיקא דכלא, מתעטר מתתא במה בנשמתהון דצדיקיא כדין אתוסף חיים מעילא ומתתא ואתכלל אתר מקדשא מכל סטרין ובירא אתמליא וימא אשתלים וכדין יהב לכלא, כתיב (משלי ה') שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, אמאי (הכא) בורך בקדמיתא ולבתר בארך דהא בור לא אקרי אלא ריקניא דלא נביע, באר מיין דנבעין אלא כלא אתר חד הוא, אלא אתר דמסכני (נ"א דמסכנותא) אחידן ביה אקרי בור דלית ליה מדיליה אלא מה דיהבין בגויה ומאן איהו דלי"ת לבתר אתעביד באר דאיהו נביע ומליא (ד"א דמליא) מכל סטרין ומאן איהו ה"א אתמליא מעילא [דף

169

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 אמר (בראשית י"ג) ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, אתא נח לעלמא מה כתיב (שם ט') וישת מן היין וישכר ויתגל וגו' ובגין דאברהם ושרה לא אתדבקו ביה בג"כ שרה זכתה לחיין עלאין לה ולבעלה ולבנהא בתראה הדא הוא דכתיב (ישעיה נ"א) הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, ועל דא ויהיו חיי שרה דזכתה בהו בכלהו ולא כתיב בכלהו נשי ויהיו חיי חוה וכן בכלא היא אתדבקת בחיין ועל דא דילה הוו חיין: ויהיו חיי שרה אינון חיין כלהו לעילא מאה שנה לעילא ועשרים שנה לעילא ושבע שנים לעילא כלהו הוו כדקא יאות, אמר רבן שמעון

170

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

 כדקא אמרן וכלא חד ואינון שמהן כלהו סלקי לחד, יעקב עבדי זמנין דאיהו עבד כעבדא דאית ליה פקודא דמאריה ולמעבד רעותיה, וכן ישראל בחרתי בו, לאשראה עליה וכלא ברזא עלאה איהו כתיב (ישעיה מ"ג) בוראך יעקב ויוצרך ישראל וכתיב כה אמר יי' עושך כל אלין דרגין סלקין לחד והא אתמר, בור"א, יוצ"ר, עוש"ה, וכלהו דרגין אלין על אלין וכלהו חד, זכאה חולקהון דישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהו מכל עמין עעכו"ם בגין דבכלהו כתיב (ירמיה י') הבל המה מעשה תעתועים בעת פקודתם יאבדו בשעתא דקודשא בריך הוא זמין לבערא לון מן עלמא וישתאר הוא בלחודוי כמה דאת אמר (ישעיה ב')

1234567891011121314151617181920