בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק ג

 ישראל אומרים בגלות נגזרתי, שנאמר (יחזקאל לז, יא) בן אדם כל העצמות האלה כל בית ישראל הם אבדה תקותנו נגזרנו לנו, אלו בנות הגלות.סימן נה(נה) קראתי שמך יי'. כשם שיונה קראך ממעי הדגה וממצולות ימים מבטן שאול, כן ישראל קוראים מתוך הגלות מבין האומות שנקראו בור תחתיות, שנאמר (תהלים פח, ז) שתני בבור תחתיות, שעתיד השם לשמוע תפלת עמו ישראל ולהוציאם לרוויה ולרווחה.סימן נו(נו) שמעת. פירושו תשמע, כדכתיב (תהלים פה, ב) רצית יי' ארצך שבת שבות יעקב, וכל הפרשה כולה ופירושה להבא, תרצה יי' ארצך תשיב שבות יעקב, ללמדך שכל מה שעתיד השם לעשות כאילו נעשה.

152

בראשית רבתי פרשת וישב

 לאביהם נענשו כאלו מכרוהו, ונהרגו י' כנגד י' בני יעקב שידעו במכירה.לז, כט וישב ראובן אל הבור. הה"ד אדם עשוק בדם נפש (משלי כ"ח י"ז), זה ההורג נפש בשגגה, לזה ראוי היה ליהרג ובאה תקלה על ידו ויהרגנו והוא עשוק בדם נפש, מה רפואה יש לו, עד בור ינוס (שם), אמר הב"ה תנו לו מקום בתחומו של ראובן שינוס שם, את בצר במדבר [וגו'] לראובני (דברים ד' מ"ג). ומה כתוב בראובן וישב ראובן אל הבור, הוי עד הבור ינוס. אל יתמכו בו (משלי שם), שאין נותנין אותו ביד גואל הדם.לז, לג טרף טרף יוסף. נכנסה בו רוח הקדש

153

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 לע"ה כאילו כופתה ונותנה לפני ארי, מה ארי דורס ואוכל, אף ע"ה דורס ובועל ואינו מתבייש, ואיזהו ע"ה כל שאין יודע גבורותיו של הקב"ה, ואינו יודע תפלה וברכות שאפילו נראה שהוא חסיד, ארור הוא לאלהי ישראל, שאינו יודע שבחו של הקב"ה, אע"פ שנראה חסיד עיקרו רשע, שכך אמרו רבותינו אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד. ולפיכך ימכור אדם מה שיש לו וישא בת ת"ח, שאם מת או גולה, בניו ת"ח, וישיא בתו לת"ח, משל לענבי גפן בענבי גפן דבר נאה ומתקבל:ירויחו דורשי הענין וישכילו. וסמוך לה פרשה תלמוד דרך ארץ, שישא אדם אשה לבנו גדול, ואח"כ ישא לעצמו,

154

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לט

 סימן כבכב) ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסהר. אם ו' כתיב ויו"ד קרי, או יו"ד כתיב ו' קרי, ענין אחד להם, אפס כי כל מקום שתמצא אסור ביו"ד, אינו כפות בדבר, זולתי סגור במסגר, וכן הוא אומר (ואספה) [ואספו] אספה אסיר [על בור וסגרו על מסגר] (ישעי' כד כב), וכל דומיהן אבל אסור בוי"ו, הוא הדבר, כמו אסור ברהטים (שה"ש ז ו), אסורים ידיה (קהלת ז כו), וכל דומיהן ומכאן סמכו רבותינו לומר בדבר שאינו רשאי אדם לעשותו שהוא אסור, מפני שהוא כפות בדברי מצות לא תעשה ולא תסיר: את כל אשר עושים

155

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק נ

 על כך: בקברי אשר כריתי [לי] בארץ כנען שמה תקברני. ומאי משמע דכריתי לישנא דמכירה הוא, אבל אין הדברים נתאמץ על אופן הפשט, אלא מפני שדרך הראשונים לחצוב להם קבר בחייהם שלח לאמר לפרעה שכך אמר לי אבא בקברי אשר כריתי לי שחצבתי לי, ודומה להם (איש) כי יכרה [איש] בור (שמות כא לג), ויכרו שם עבדי יצחק באר (בראשית כו כה), כרוה נדיבי עם (במדבר כא יח): ועתה אעלה נא. לשון בקשה: ואקברה. לשון ענוה: ואקבור את אבי. לצאת ידי שבועתו: ואשובה. ואתיישב בארצך כבתחלה:סימן וו) ויאמר פרעה. כיון ששמע פרעה כך, אמר לבני ביתו אמרו לו

156

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 חיים בלבד:[מתני'] ועוד אמר ר' יהודא בן בבא חנינא והקרפף שהיא שבעים אמה [ושירים על שבעים אמה] ושיריים המוקפת גדר גבוה עשרה טפחים מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה או שתהא סמוכה לעיר (ר' עקיבא) [ר' יהודה] אומר אפילו אין בו אלא דבר אחד, כגון בור או שיח או מערה מטלטלין בתוכה והיא כשרה [ר"ע אומר אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה] ובלבד שתהא שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים. ר' יוסי אומר אפילו אורכה (כשניים) [פי שנים] ברחבה מטלטלין בתוכה. אמר רב יהודא אמר שמואל הלכה כר' יוסי. ואמר רב נחמן אמר

157

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 שם [י"א, ד] וכתיב התם ושם אלהים אחרים לא תזכירו מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז, א"ר יוחנן מגדל שליש נשרף שליש נבלע שליש קיים, אמר רב אויר מגדל משכח את התלמוד, א"ר יוסף בבל בורסיף סימן רע לתורה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ [י"א, ט] בורסיף בור שאפי ויפץ ה' אותם משם [י"א, ח] ר' יהודה אומר הלכו להן בני צור לצידון ובני צידון לצור רבי נחמיה אומר נתכנסו כל הארצות בראשי טורין והיתה כל אחת בולעת אנשי מקומם רבנן אמרי הציף מהן שלשים משפחות מהיכן עמדו מאברהם י"ו מבני קטורה וי"ב מישמעאל ואלין תרתין שני

158

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 ואסר אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא והיינו דכתיב אל נא תעבור מעל עבדך [י"ח, ג] תניא שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע גדול מימינו וקטן משמאלו, וכן מצינו בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם מיכאל באמצע גבריאל בימינו ורפאל משמאלו תרגמה דמצדד אצדודי אבל ההולך לימין רבו הרי זה בור ואחורי רבו הרי זה מגסי הרוח אין מכבדין בדרכים וע"ש כתיב וישא עיניו וירא וכתיב וירץ לקראתם [י"ח, ב] כד חזיוה דהוה קא שרי ואסר פירשו מיד וירץ לקראתם מאן נינהו שלשה אנשים מיכאל גבריאל ורפאל, מיכאל בא לבשר את שרה ורפאל בא לרפאות את אברהם גבריאל בא להפוך

159

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח

 כאדם שחובק את חברו וידו מגעת לכף ימינו של חברו ורבי שמואל בר נחמן אמר כגוי נדמה לו ואמר מר ישראל שנטפל לו גוי בדרך טופלו לימינו רב שמואל בר אחא קמיה דרב פפא משמיה דרבא בר עולא אמר כתלמיד חכם נדמה לו דאמר מר המהלך לימין רבו הרי זה בור, ורבנן אמרי מאחוריה אתא ונשייה בתרוייהו ורבנן האי בהאבקו עמו [ל"ב, כ"ו] מאי דרשי ביה ההוא מיבעי' ליה לכאידך דרבי יהושע בן לוי מלמד שהעלו אבק ברגליהם עד שהגיע לכסא הכבוד כתיב הכא בהאבקו עמו [ל"ב, כ"ו] וכתיב התם וענן אבק רגליו, אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא

160

ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא

 ויואש, חירם מנין שנאמר אמור לנגיד צור כה אמר ה' אלהים יען גבה לבך ותאמר אל אני, ולפי שעשה עצמו אלוה הרע לנפשו שנאמר שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך וגו', נבוכדנצר מנין שנאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון א"ל הקב"ה חייך אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, מה עשה לו הקב"ה הגלה אותו עד שהוא במלכותו והאכיל עשב כבהמה שנאמר ועשבא כתורין לך יטעמון והיו בהמה וחיה רואין אותו בדמות בהמה וחיה ונושכים אותו שנאמר ושד בהמות יחיתן שנעשה מחיה לכל בהמה וחיה, יואש מנין שנאמר ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך שעשו אותו

1234567891011121314151617181920