בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אגדת בראשית (בובר) פרק כ

 כמה פורעניות, ואת אומר להם ולהט אותם היום הבא (מלאכי שם /ג' י"ט/), אמר להם ישעיה ואני עושה אותה יומם ולילה, שנאמר לילה ויומם לא תכבה (ישעי' שם /ל"ד י'/). ולא עוד אלא לעולם יעלה עשנה וגו' (שם שם /ישעיהו ל"ד/). שבעה שמות נקראת גיהנם שאול ואבדון צלמות באר שחת בור שאון טיט היון וגיהנם, א"ר ינאי וודאי כל השמות יש לגיהנם, אמר הקב"ה איני צריך לאחד מהם, אלא היום אני מרתיח, ופורע מן הרשעים, שנאמר כי הנה היום בא וגו' (מלאכי שם /ג' י"ט/). [ב] ד"א כי הנה היום בא. זש"ה לי נקם ושלם (דברים לב לה), וישראל אומר

132

אגדת בראשית (בובר) פרק סד

 יהויקים וצדקיהו כשחטאו ירדו, והאומות עלו, שנאמר (ויהי בשנה החמישית למלכותו וגו') [ויהי בשנת התשיעית למלכו וגו']. בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו וגו' (מ"ב =מלכים ב'= כה א). אבל לעתיד לבא מ"ה יורדין, שנאמר בן אדם נהה על המון מצרים והורידהו (יחזקאל לב יח). וכן והורדתיך אל יורדי בור (שם /יחזקאל/ כו כ), וישראל מתעלין, שנאמר ועלו מן הארץ (הושע ב ב), ואף הקב"ה עמהם, שנאמר מאד נעלית על כל אלהים (תהלים צז ט). [ג] ד"א וירד יהודה וגו' וירא שם יהודה [בת איש כנעני ויקחה]. כיון שנטלה, אמר הקב"ה המשיח עתיד לעמוד מיהודה, והלך ונטל אשת כנענית,

133

מדרש שמואל (בובר) פרשה ט

 בצר במדבר בארץ המישור [לראובני] (דברים ד' מ"ג), אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר הקדוש ברוך הוא ליהודה אתה הצלתה לי ארבע נפשות שלש מן האור ואחת מן הבור, תמר ושני בניה מן האור ויוסף מן הבור, חייך שאני מציל לך חנניה מישאל ועזריה מן האור, ודניאל מן בור אריות, (רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי) אמר הקב"ה למשה אתה אמרת וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים (שם שם /דברים ד'/ ל"ט), חייך שאני מכתיב עליך ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (שם /דברים/ ל"ד י') (רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי) אמר הקב"ה לרחב

134

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ז

 לאבנר, ורבנן אמרי אבי ראה אמר לאבנר, דהוה אריה בתורה, גם ראה אמר לשאול. כד אתי למעגל מה אמר ליה, הלוא תענה אבנר (ש"א =שמואל א'= כו יד), אמרת בכנף המעיל בסירה הועדה, שמא חנית וצפחת בסירות הועדו, הדא הוא דכתיב וישיבו אותו מבור הסירה (ש"ב =שמואל ב'= ג כו), בור וסירה גרמו לאבנר ליהרג.[ה] [ז, ה] ואחלצה צוררי ריקם. זהו שאמר הכתוב וימדד שני חבלים להמית (ש"ב =שמואל ב'= ח ב), ר' יהושע בן לוי אמר שהרגו אביו ואמו עיניו לעורות. ר' יהודה אמר אביו ואמו ואחיו הרגו ולדות עיניו. וכבודי לעפר ישכן סלה. זה מלכותו.[ו] [ז,

135

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כח

 ומסייעיהן ומי שנשתתף עמהם, וכן הוא אומר (ואני) [כי אני] (חפשתי) [חשפתי] את עשו גליתי את מסתריו [וגו' שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו] (ירמיה מט י), אמר דוד לא אוכל בסעודתן, ולא ארד עמהם לגיהנם, שנאמר לדוד אליך ה' אקרא צורי אל תחרש ממני, פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור.[ד] [כח, ג] אל תמשכני עם מרעים ועם פועלי און [דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם]. אמר ר' אבא בר זעירא מתוך גנותן של שבטים, את מוצא שבחן, שנאמר וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום (בראשית לז ד), דבליבא בפומא, ברם להלן ולא דבר אבשלום עם אמנון (מטוב ועד

136

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ל

 שיר חנוכת. מזמור על בית ראשון בימי שלמה, שיר על בנין בית שני בימי עזרא. ארוממך ה' כי דליתני. מגלות בבל, כמה דאת אמר וגם דלה דלה לנו (שמות ב יט). ולא שמחת אויבי לי. במדי ופרס. ה' אלהי שועתי אליך. בגלות יון. ותרפאני. על ידי חשמונאי ובניו. חייתני מירדי בור. שגזרו עלי כמה גזירות כדי להורידני לגיהנם. זמרו לה' חסידיו. אלו בני מתתיהו. כי רגע באפו. לפי שאין דעתו של הקב"ה אלא רגע. חיים ברצונו. לעולם ולעלמי עלמיא. בערב ילין בכי. זה מרדכי, כשאמרה זרש להמן יעשו עץ גבוה חמשים אמה (אסתר ה יד), ולנו כל ישראל בבכיה ויללה.

137

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור מ

 ישעיהו/ מ לא), וכתיב וקוי ה' המה יירשו ארץ (תהלים לז ט), לכך נאמר קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי, דוד שקיווה לי עניתיו.[ב] [מ, ג] ויעלני מבור שאון מטיט היון. וכי לבור ירד דוד או לטיט, אלא אמר דוד כבר הייתי בדרך שהולכת לגיהנם הנקרא בור שאון וטיט היון והתפללתי וקויתי שכר תפלתי ומצאתי, ולא הנחני הקב"ה (ליטמע) [לטבע] בתוכו, דכתיב כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת (תהלים טז ט), ולא דיי לי שלא הנחני לירד לבור, אלא שהודיעני באיזה דרך אלך, דכתיב תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך וגו' (שם שם /

138

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פח

 זכור ה' לדוד את כל ענותו (תהלים קלב א). ה' אלהי שועתי. אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אין לי ישועה אלא בך, ואין עיני מייחלות אלא לך, אמר להם הקב"ה הואיל וכך אני מושיעך, ישראל נושע בה' תשועת עולמים (ישעיה מה יז).[ב] [פח, ה] נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין (בו) איל. כאינש דלית בהון פטרון. במתים חפשי כמו חללים (שוכני) [שוכבי] קבר. ר' חלבו אמר (שוכני) [שוכבי] קבר כמו חללים, אלו דור המבול, אמר ר' אחא אמר הקב"ה הם קראו לעבודה זרה בשמי, אף אנו קורא לאוקיינוס בשמי, והוא פורע להם בשמי, שנאמר הקורא למי הים וישפכם

139

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 ביום אחד (ויקרא כב כח), ועלי כתיב אם על בנים רטשה (הושע י יד), כתבת בתורה ושפך את דמו וכסהו בעפר (ויקרא יז יג), ועלי כתיב שפכו דמם כמים וגו' (תהלים עט ג), אמר לי הקב"ה אל תאמר כן אלא לעצמן כרו, שנאמר כורה שחת בה יפול (משלי כו כז), בור כרה ויחפרהו וגו' (תהלים ז טז), וכתיב תבואהו שואה לא ידע (שם /תהלים/ לה ח).[לג] [קיט, פז] כמעט כלוני בארץ וגו'. מהו כלוני בקשו הרשעים לכלותנו מן העולם אלולי כמעט רחמת עלינו, וכה"א בלילה ההוא נדדה שנת המלך (אסתר ו א), אלולי לא נדדה שנתו כמעט היו מכלין

140

מדרש משלי (בובר) פרשה א

 לא רצה להצילו אלא ראובן, שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם (בראשית לז כא), אמר להם בואו ואתן לכם עצה, אמרו לו מה עצה אתה נותן לנו, אמר להם נשליך אותו לבור כשהוא חי, וידינו אל תהי בו, מנין שנאמרסימן יב[יב] נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור. שירד לבור לפי תומו ולא היה יודע מה היו עושין לו. א"ר לוי בן זבדי מי הורידו לבור מכל אחיו, הוי אומר שמעון ולוי, שנאמר בסודם אל תבא נפשי וגו' (בראשית מט ו), אבל ראובן היה בדעתו להצילו ולהחזירו אל אביו, שנאמר למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו (שם /בראשית/ לז

1234567891011121314151617181920