בור

בור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5096 מקורות עבור בור. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יא תחילת פרק כ

 לבדק הבית דברים הראוים למזבח, הקדיש למזבח דברים הראוים לבדק הבית הקדיש לזה ולזה דברי' שאינן ראוים לזה ולזה כגון ציר וחומץ דגים וחגבים מנין ת"ל קדשי ה' ריבה.(ד) הקדיש תרנגולת למזבח מועלים בה ובביצתה, חמורתא למזבח מועלים בה ובחלבה, תורים לבדק הבית מועלים בהם ובביציהם, בור מלא מים, אשפה מליאה זבל, שובך מלא יונים, אילן מלא פירות, שדה מליאה זרעים, ומניין שמועלים במה שבתוכו תלמוד לומר קדשי ה' ריבה.(ה) יכול אפילו הקדיש תורים למזבח יהו מועלי' בביציהם הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים, אשפה ואחר כך נתמלא זבל, שובך ואחר כך נתמלא יונים, אילן ואחר כך נשא

102

ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י

 אמר מקוה מים יהיה טהור יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה טהור תלמוד לומר מעין מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים, אי מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם אף מקוה שאין בו תפיסת ידי אדם יצא המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים, תלמוד לומר בור, אי בור יכול אף בור שבספינה יהא טהור תלמוד לומר מעין, מה מעין שעיקרו בקרקע, אף מקוה שעיקרו בקרקע, או מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעין, המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה.(ב) מנין אם טמא יטהרנו תלמוד לומר מקוה

103

ספרא קדושים פרשה ד פרק י

 מכל המיתות שבתורה, תלמוד לומר דמיו בו ולהלן נאמר דמיהם בם מה דמיהם בם שנאמר להלן בסקילה אף דמיו בו שנאמר כאן בסקילה, עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר אלהים לא תקלל, ואם נשיא הוא אביו הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאור, אינו לא דיין ולא נשיא אלא בור הרי את בבנין אב מבינין שניהם, לא ראי דיין כראי נשיא ולא ראי נשיא כראי דיין הצד השוה שבהם שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן, אף אביך שבעמך אתה מוזהר על קללתו, אי מה הצד השוה שבהן שהם גדולים ומעמך וגדולתן גרמה להן ואתה מוזהר על קללתו, אף אביך

104

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ב

 זו מדה בתורה כל פרשה שנאמרה במקום אחד וחיסר בה דבר אחד וחזר ושנאה במקום אחר לא שנאה אלא על שחיסר בה דבר אחד ר' עקיבא אומר כל מקום שנ' בה לאמר צריך לידרש. ר' יאשיה אומר איש או אשה למה נאמר לפי שהוא אומר וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור (שמות כא לג) אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל איש או אשה להשוות אשה לאיש לכל חטאות ונזקים שבתורה ר' יונתן אומר אינו צריך שכבר נאמר בעל הבור ישלם ואומר שלם ישלם המבעיר את הבעירה (שם /שמות כ"ב ה'/) מה ת"ל איש או אשה לתלמודו

105

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיט

 כה כב+ ויתרוצצו הבנים בקרבה אילו היה זכר שאין דרכו לילד ומבקש לילד לא היה צער כפול ומכופל כענין שנאמר +ירמיה ל ו+ שאלו נא וראו אם יולד זכר. צור ילדך תשי, שכחתם אותי בזכות אבותיכם וכן הוא אומר +ישעיה נא א+ הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם. דבר אחר צור ילדך תשי, כל זמן שאני מבקש להיטיב לכם אתם מתישים כח של מעלה, עמדתם על הים ואמרתם +שמות טו ב+ זה אלי ואנוהו בקשתי להיטיב לכם חזרתם בכם ואמרתם +במדבר יד ד+ נתנה ראש ונשובה מצרים עמדתם לפני הר סיני ואמרתם +שמות כד ז+ כל אשר דבר

106

מדרש תנאים לדברים פרק כא

 למה נאמר עול אלא שהעול פוסל בה בין בשעת מלאכה בין שלא בשעת מלאכה כיון שמשכה בעול טפח נפסלה אע"פ שלא חרש בה ולא עשה בה מלאכה ושאר עבודות אין פוסלין אלא עד שעת מלאכה:פסוק ד(ד). והורדו זקני הע' אל נחל איתן אין איתן אלא בור שנ' (מיכה ו ב) שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מ' ארץ: ר' נתן אומר אין איתן אלא קשה שנ' (במד' כד כא) איתן מושביך ואומר (יר' ה טו) גוי איתן הוא: איתן במשמע קשה אעפ"י שאינו איתן כשר: אשר לא יע' בו ולא יז' מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע

107

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד

 אשר עליו, זו פמלניא שלו, ויקחוהו, ויקחהו כתיב מי היה זה שמעון ואימתי פרע לו להלן (בראשית מב) ויקח מאתם את שמעון, וישליכו אותו הבורה והבור רק אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, שני בורות היו אחד מלא צרורות ואחד מלא שרפים ועקרבים, א"ר אחא בור רק נתרוקן בורו של יעקב, אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים, היך מה דאת אמר (ישעיה נה) הוי כל צמא לכו למים, כתיב (דברים כד) כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, ואתם מוכרים את אחיכם.יז [לז, כה] וישבו לאכל לחם, א"ר אחוה בר זעירא עבירתן

108

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 ועמרם, יוסף ויהושע, שמואל ושלמה, משה והלל הזקן, ר' יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא, משה עשה בפלטין של פרעה ארבעים שנה ובמדין (ובמדבר) ארבעים שנה ושמש את ישראל ארבעים שנה, רבי יוחנן בן זכאי עשה פרגמטיא ארבעים שנה ולמד תורה ארבעים שנה שמש את ישראל ארבעים שנה, ר' עקיבא עשה בור ארבעים שנה ולמד תורה ארבעים שנה ושמש את ישראל ארבעים שנה.יא [נ, כה] וישבע יוסף את בני ישראל וגו' שומע אני מיד ת"ל אתכם כשתהיו עולין, ומנין אף עצמות של שבטים העלו עמו שנאמר אתכם, וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אותו, מי חנטו, רבי פנחס ורבי

109

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה קא

 עשה בפלטין של פרעה ארבעים שנה, ובמדין ארבעים שנה, ושמש את ישראל ארבעים [שנה, הלל הזקן עלה מבבל והוא בן ארבעים שנה, ושימש חכמים ארבעים שנה, ושימש ישראל ארבעים שנה], רבן יוחנן בן זכאי עשה פרוגמטיא ארבעים שנה, ולמד תורה ארבעים שנה, שמש את ישראל ארבעים שנה, רבי עקיבא עשה בור ארבעים שנה, ולמד ארבעים שנה, ושמש את ישראל ארבעים שנה.(כה) [וישבע יוסף את בני ישראל] וגומ' [[והעלתם את עצמתי מזה]] שומע אני מיד, תלמוד לומר אתכם (שמות יג יט) כשתהוא עולין, ומניין אף עצמות של שבטים העלו עמו שנ' אתכם.(כו) [וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו

110

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ח

 לעשות התחיל להתפלל לפני הקב"ה מה עשה שלמה ארז"ל הלך והביא ארונו של דוד ואמר (ד"ה =דברי הימים= ב ו) ה' אלהים אל תשב פני משיחך, א"ר ברכיה בשם ר' חלבו באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש, שכן דוד אומר (תהלים ל) ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור, והיה שלמה אומר רבון העולמים עשה בזכותו של זה, שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב ו) זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענה, מה כתיב אחריו, וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העולה והזבחים וכבוד ה' מלא את הבית, ורוח הקודש צווחת ואומרת (קהלת ד) ושבח אני את המתים שכבר

1234567891011121314151617181920