בונה

בונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4659 מקורות עבור בונה. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 הברכות תחלה כדי שלא תשלוט בהן עין רעה לפיכך כתוב תחלה יברכך ה' וישמרך מן עין רעה ואח"כ ויהי ביום כלות וגו'.ה א"ר אבין אין מדותיו של הקב"ה כמדת מלך ב"ו מלך ב"ו נכנס במדינה משבני המדינה מקלסין אותו ומכבדין אותו אח"כ הוא עושה להם צרכיהם בונה להם דימוסיאות עושה להם נחת רוח במדינה אבל הקב"ה אינו כן אלא עד שלא עשו ישראל את המשכן נתן להם את הברכה תחלה כמה שנאמר יברכך ה' וישמרך ואח"כ ויהי ביום כלות וגו'.ו ויהי ביום וגו', מהו ויהי א"ר יהושע תנאים עשה הקב"ה עם ישראל עד שהם במצרים שאינו מוציאם משם

82

במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו

 חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר אמר לו הקב"ה למשה לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות אלא לזכותם שנאמר (דניאל ב) ונהורא עמיה שרא וכתיב (תהלים קלט) גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה בא ללמדך שאינו צריך לנרות של ב"ו =בשר ודם= תדע כשאדם בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים כדי שיהא האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים ושלמה שבנה בהמ"ק =בית המקדש= לא עשה כך אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ כדי שיהא האור יוצא מבהמ"ק ומאיר לחוץ שנא' (מלכים א ו) ויעש לבית חלוני שקופים אטומים להודיעך שכולו אור

83

במדבר רבה (וילנא) פרשת מסעי פרשה כג

 שהשיב חרון אף ה' מישראל.ז [לד, ב] כי אתם באים אל ארץ כנען, הלכה עד שלא נכנסו לארץ כיצד היו מברכין על המזון שנו רבותינו עד שלא נכנסו לא"י היו מברכין ברכה א' הזן את הכל משנכנסו לא"י היו מברכין על הארץ ועל המזון משחרבה הוסיפו בונה ירושלים משנקברו הרוגי ביתר הוסיפו הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון שכך אחז"ל כל מי שאינו מזכיר בבהמ"ז =בברכת המזון= על הארץ ועל המזון ארץ חמדה וברית ותורה וחיים לא יצא ידי חובתו אמר הקב"ה חביבה עלי ארץ ישראל יותר

84

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה גפרשת עקב א הלכה אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים מהו לטלטלה בשבת, כך שנו חכמים המרכיב קני מנורה בשבת חייב חטאת ומשום מה מחייב א"ר אבהו בשם רבי יוחנן המרכיב את המנורה בשבת כאדם שבונה בשבת ומי שהוא בונה בשבת חייב א"ר יוסי ברבי חנינא אימתי שמרו ישראל את השבת כשם שראוי לה, תחלה כשניתנה להן באלוש מנין שנאמר (שמות טז) וישבתו העם ביום השביעי ואת סבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת לא נתתי לך אלא לטובתך כיצד א"ר חייא ברבי אבא את מקדש את השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקיה

85

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה

 מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה (מתהלך) מאהל אל אהל וממשכן כל מי שהיה מבקש לקלל את דוד מה היה עושה היה אומר לו טוב שיבנה הבית תדע לך מה דוד אומר (תהלים קכב) שמחתי באומרים לי בית ה' נלך מבקשים לי דברים לומר שאין אתה בונה אמר לו הקב"ה חייך שעה אחת מחייך אין אני מחסר, מנין שנא' (שמואל ב ז) כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבותיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינותי את ממלכתו אמר לו הקב"ה הצדקה והדינין שאתה עושה חביבין עלי מבהמ"ק =מבית המקדש= מנין שנא' (ש"ב =שמואל ב'= ח)

86

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 הז', הוי לעולם ה' דברך נצב בשמים וגו'. הוא נוהג במדת הרחמים, מהו נצב בשמים, אין אתה אדם, שאומ' [דבר] ומבטלו, אלא כל דבר שאתה אומ' הוא מתקיים, שנא' אמרות [ה'] אמרות טהורות. מלך בשר ודם אומ' לעשות דבר ואינו עושה, נכנס למדינה והן מקלסין אותו והוא אומ' להם אני בונה לכם דימוסיאות ומרחצאות ועושה לכם [בסילקי], בלילה ישן ולא עמד, היכן הוא והיכן דבריו, אבל הקב"ה אינו כן, וה' אלהים צבאות הוא אלהים חיים ומלך עולם +ירמיה י' י'+, לכך אמ' לעולם ה' דברך נצב בשמים. אבל בלעם אמ' לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם +במדבר כ"ג י"ט+

87

דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן

 לו שמים ושמי השמים, הראה לו מקום הליכת נהרי אש ומקום הליכת החיות, הראה לו בורות שיחין ומערות, ימים נהרות ומעיינות, הראה לו יפתח מקריב בתו לעולה, הראה לו קוברין עצמות שאול, הראה לו אליהו עוצר גשמים, הראה לו למיכה מעמיד הצלם, הראהו דינן של רשעים, הראה לו לשלמה שהוא בונה בית המקדש ומנשה מעמיד צלם בהיכל ואחז חותם את התורה ויהויקים מושך לו ערלה וצדקיהו יורד לבבל, הראה לו הים האחרון והים הגדול והראה לו כל הצדיקים שעתידין לעמוד עד שיחיו המתים, הראהו תשניקן של רשעים בגיהנם, שנא' ויאמר ה' אליו זאת הארץ +דברים ל"ד ד'+. אמ' ליה אם

88

דברים רבה (ליברמן) פרשת שופטים

 בשעה שאמ' הקב"ה לדוד, רק אתה לא תבנה הבית וכו', כל מי שהיה מבקש לקלל את דוד היה אומ' טוב שיבנה הבית, תדע לך מה דוד אומר, שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, שמחתי בית ה' נלך אין כתי' כאן, אלא שמחתי באומרים לי, מקישין לי דברים לומ' שאין אתה בונה, א"ל הקב"ה, חייך, שעה מימיך אין אני מחסר, מנין שנא' ומלאו ימיך ושכבת עם אבותיך, א"ל הקב"ה, הצדקה והדין שאתה עושה חביבין עלי יותר מב"ה =מבית המקדש=, מנין, שנא' ויהי דוד עושה משפט וצדקה. ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומ' היה דן את הדין מזכה את הזכאי ומחייב

89

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד

 פניהם למזרח, נמצאו כל ישראל מתפללין אל מקום אחד, ומניין שכל ישראל מתפללין אל מקום אחד, ריב"ל אמר (מלכים א' ו') הוא ההיכל לפני, הוא ההיכל שכל הפנים מכוונות אותו, עד כדון בבניינו, בחורבנו מניין, אמר רבי אבין בנוי לתלפיות, הוא ההיכל שכל הפיות מתפללות בו, בקריאת שמע הוא אומר בונה ירושלים, בתפלה הוא אומר בונה ירושלם, בברכת המזון הוא אומר בונה ירושלים, הוי שכל הפיות מתפללין עליו לפני הקב"ה, עתיד הוא לבנותו ולהשרות שכינתו בו, כתוב אחד אומר (מלכים א' ט') והיו עיני ולבי שם כל הימים, וכתוב אחד אומר (הושע ה') אלך אשובה אל מקומי, כיצד יתקיימו שני

90

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה

 יעקב בנה מזבח, משה בנה מזבח, יהושע בנה מזבח, ואת אמר אותו החל לבנות, אלא אותו החל להיות ראש למלכים, א"ר יודן לפי שנתן נפשו על הדבר הזה העלה עליו הכתוב כאילו אותו החל לבנות מזבח לה'.ב ר' שמעון בר' יוסי בר לקוניא לפי שבעולם הזה אדם בונה בנין ואחר מכלה אותו, אדם נוטע נטיעה ואחר יאכל אותה, אבל לעתיד לבא מה כתיב (ישעיה ס"ה) לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל וגו' לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי ה' המה וגו', (שם /ישעיהו/ ס"א) ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל רואיהם יכירום כי

1234567891011121314151617181920